Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu Lubelskiej Akademii WSEI jest wiodącym ośrodkiem naukowym, dedykowanym kształceniu oraz badaniom w obszarze administracji publicznej i biznesu.

Wysoki poziom akademicki, doświadczenie kadry oraz innowacyjne podejście do nauczania sprawiają, że instytut ten stanowi centrum doskonałości dla studentów i badaczy zainteresowanych dynamicznym środowiskiem sektora publicznego i biznesowego.

Badania prowadzone przez Instytut koncentrują się na analizie najnowszych trendów w administracji publicznej i biznesie, a także na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz praktycznych strategii zarządzania. Dzięki współpracy z instytucjami publicznymi, firmami oraz organizacjami pozarządowymi, Instytut Administracji Publicznej i Biznesu pełni istotną rolę w tworzeniu i rozwijaniu praktyk zarządczych, które wpływają na rozwój społeczności lokalnych oraz regionalnych.

Obszar badawczy

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, które będą poddawane ewaluacji naukowej. Rezultaty badań prezentowane są w formie seminariów naukowych Instytutu, odbywających się raz w miesiącu. Podstawowe obszary aktywności naukowej obejmują:

Ekonomia i finanse

 • Prawo podatkowe i finansowe,
 • Prawo finansów publicznych,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Systemy podatkowe i ekonomia opodatkowania,
 • Prawo administracyjne i samorząd terytorialny,
 • Finanse indywidualne i korporacyjne, w tym ryzyko systemu finansowego,
 • Finanse behawioralne,
 • Analizy ekonomiczne, finansowe i zarządzanie finansami,
 • Bankowość i finanse międzynarodowe,
 • Rachunkowość podatkową, zarządczą i finansową,
 • Rozwój lokalny i regionalny oraz przedsiębiorczość,
 • Polityka ekonomiczna i finanse publiczne.

Nauki o zarządzaniu i jakości

 • Zarządzanie  w administracji publicznej
 • New Public Management
 • Zarządzenie innowacjami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie podatkami
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Zarządzenie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing i strategie marketingowe
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie finansami

Nauki o polityce i administracji

 • Prawo administracyjne
 • Prawo podatkowe
 • Administracja publiczna
 • Samorząd terytorialny
 • Podatki i prawo podatkowe
 • New Public Management
 • Systemy polityczne
 • Prawo cywilne
 • Kontrola zarządcza i dane osobow

Awanse naukowe

Postępowanie doktorskie i habilitacyjne.

Instytut wykonuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych i doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i finanse. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora oraz zainteresowane postępowaniami o nadanie stopnia doktora habilitowanego zapraszamy do Szkoły Doktorskiej WSEI.

Zespół

Dyrektor instytutu

Janusz

Gudowski

Pracownicy instytutu - Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Sylwester

Bogacki

Andrzej

Cwynar

Wiktor

Cwynar

Oleksandr

Dluhopolskyi

Artur

Dmowski

Olena

Ivashko

Wińczysław

Jastrzębski

Włodzimierz

Martyniuk

Natalia

Rak

Sylwia

Skrzypek-Ahmed

Łukasz

Wojciechowski

Tomasz

Wołowiec

Pracownicy instytutu - Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji

Małgorzata

Chołdzyńska

Dagny

Derewiecka

Marta

Grzeszczuk

Dawid

Jakimiec

Angelika

Koman-Bednarczyk

Jacek

Leńczuk

Mariusz

Paździor

Anna

Paździor

Paweł

Pochodyła

Katarzyna

Popik-Konarzewska

Piotr

Waszak

Krzysztof

Żuk

Pracownicy instytutu - Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Artem

Artiukhov

Paweł

Barwiak

Robert

Chmura

Kamila

Ćwik

Oleksandr

Dluhopolskyi

Ewa

Golec

Michał

Jarmuł

Emanuel

Józefacki

Ryszard

Nowak

Jacek

Piwkowski

Marek

Rutkowski

Tomasz

Wołowiec

Diana

Wróblewska

Projekty naukowe

Finansowy język płci. Alfabetyzm i zachowania finansowe kobiet i mężczyzn a język domeny finansów.

Okres realizacji:

2022 - 2025

Instytucja finansująca:

NCN; Program OPUS-22

Kierownik projektu:

dr hab. Andrzej Cwynar, prof. Akademii WSEI

Badania pokazują, że na całym świecie alfabetyzm finansowy konsumentów jest niski. Braki te przekładają się na zachowania finansowe, generując wymierne koszty ekonomiczne. Z badań wynika też, że to zagrożenie jest większe w przypadku kobiet. To one systematycznie osiągają niższe wyniki w testach alfabetyzmu finansowego. Jednak pomimo tego, badania sugerują, że zachowania finansowe raportowane przez kobiety nie różną się istotnie od zachowań mężczyzn. Nie wiadomo, jaki mechanizm prowadzi do zamknięcia przez kobiety luki kompetencyjnej w porównaniu z mężczyznami pomiędzy alfabetyzmem a zrachowaniami finansowymi. Celem naukowym projektu jest zbadanie tego mechanizmu i zaprojektowanie instrumentów do pomiaru alfabetyzmu i zachowań finansowych, które nie są obciążone błędem wynikającym z czynnika płci.

VET-UP sieci partnerskie wspierające współpracę w zakresie edukacji zawodowej w Europie.

Okres realizacji:

2019 - 2022

Instytucja finansująca:

ERASMUS +

Kierownik projektu:

dr hab. Tomasz Wołowiec

Celem projektu jest zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy instytucji zaangażowanych w kształcenie zawodowe w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk jak również wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i wydajności kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększenie jego wpływu i znaczenia na poziomie międzynarodowym. Założenia projektu wpisują się również w ideę zapewniania osobom uczącym się i pracodawcom narzędzi, doradztwa oraz inicjatyw skoncentrowanych na tworzeniu europejskich ram kształcenia zawodowego oraz sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego. Grupą docelową projektu stanowią instytucje szkolnictwa zawodowego, sieci partnerskie w obszarze VET, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy oraz pracownicy powyższych instytucji. Opracowane produkty:

MODUŁOWE SZKOLENIE online, wspierające kompetencje „miękkie” określone przez pracodawców jako niezbędne dla absolwentów wychodzących na rynek pracy. Na podstawie badań w krajach EU zostały wybrane zakresy tematyczne: zarządzanie zmianą, komunikacja, organizacja pracy oraz praca w zespole;
KWESTIONARIUSZ – monitorujący losy absolwentów szkół zawodowych, opracowany w oparciu o doświadczenia partnerów projektu;
STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI – instytucji szkolnictwa zawodowego na poziomie EU oparta na wymianie dobrych praktyk, zrealizowanych wizytach studyjnych w wybranych krajach oraz współpracy podczas European Skills Week 2021 oraz 2022

Odświeżona ekonomia. Ku alfabetyzacji ekonomicznej w Europie (ECOLIT 2).

Okres realizacji:

2019 - 2021

Instytucja finansująca:

ERASMUS +

Kierownik projektu:

dr hab. Tomasz Wołowiec

Przygotowanie informacji i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli do samokształcenia (Edu-kit), które mają im pomóc w zdobyciu kompetencji w zakresie promowania uczenia się społeczno-ekonomicznego w ich szkołach. Projekt ma na celu również połączenie środowiska ekonomistów i nauczycieli (osób dorosłych), dzięki opracowaniu platformy edukacyjnej o zasięgu europejskim na której zostaną umieszczone materiały pomagające w przezwyciężeniu strachu przed ekonomią. Opracowane w ramach projektu materiały zapewnią nauczycielom możliwość dialogu oraz wieloaspektowości poprzez: podejście mikroekonomiczne i makroekonomiczne, porównanie różnych szkół ekonomicznych (neoklasyczne, keynesizm, inne), społeczne, etyczne i polityczne wpływy w kształtowaniu i myśleniu ekonomicznym. Projekt ma również na celu wspieranie europejskiego wymiaru ekonomii, międzykulturowości poprzez wymianę informacji w międzynarodowym partnerstwie 7 krajów.

SGE – MŚP rozwijające się w Europie.

Okres realizacji:

2018 - 2023

Instytucja finansująca:

ERASMUS +

Kierownik projektu:

dr hab. Tomasz Wołowiec

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym bądź początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących z sukcesem małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Doświadczony przedsiębiorca przekazuje swoją wiedzę i doświadczenia podczas pobytu tzw. „Młodego Przedsiębiorcy” w jego siedzibie w okresie min 1 miesiąca. Przedsiębiorca przyjmujący ma możliwość spojrzenia na swoją działalność z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków Program skierowany jest do początkujących przedsiębiorców, którzy poważnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat oraz doświadczonych przedsiębiorców prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z państw Unii Europejskiej. Co daje udział w projekcie: Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców pomaga przyszłym europejskim przedsiębiorcom posiąść umiejętności i wiedzę, które są niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują.

Studia dualne szansą na wdrożenie innowacji i rozwój gospodarki.

Okres realizacji:

2018 - 2020

Instytucja finansująca:

NCBiR

Kierownik projektu:

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez:

 • 85% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Zarządzanie II st.
 • 75% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia (6 semestrów) z 60 studentów objętych wsparciem z EFS.

REACTIVATE

Okres realizacji:

2017 - 2020

Instytucja finansująca:

Komisja Europejska

Kierownik projektu:

mgr Magda Janiak

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowych innowacyjnych mechanizmów (doradczych, finansowych) wspierających mobilność osób na rynku pracy UE dla osób bezrobotnych 35+, głównie długotrwale bezrobotnych w 6 krajach partnerskich: Polska, Włochy, Irlandia, Belgia, Hiszpania, Grecja. W ramach projektu powstały: platforma on-line (portal pracy), służący do kojarzenia osób poszukujących pracy i pracodawców; poradniki dla osób poszukujących pracy i pracodawców z branży opieki zdrowotnej i IT w Europie; sieć kontaktów regionalnych i krajowych agencji poszukiwania pracy i firm HR; narzędzia w formie przewodników oraz procedur dostosowanych indywidualnie do każdego użytkownika platformy.

Sukcesy naukowe

Skip to content