Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego

Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego

22 listopada 2021 r. poprzez wspólne działanie Władz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (obecnie Lubelskiej Akademii WSEI) wraz z przedstawicielami służb mundurowych nadinsp. Arturem Bieleckim Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, płk. Tadeuszem Nastarowiczem Dowódcą 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie, płk. Andrzejem Drozdem Komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie oraz gen. bryg. SG Jackiem Szcząchorem Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej zostało powołane AKADEMICKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Celem Centrum jest m.in.:

 • zorganizowania platformy współpracy między podmiotami badawczymi, instytucjami państwa polskiego oraz podmiotami społecznymi w obszarze bezpieczeństwa;
 • organizowania konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa;
 • upowszechniania i popularyzowania wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym;
 • zapewnienia i udostępnienia diagnozy i wsparcia psychologicznego dedykowanego służbom mundurowym;
 • ratownictwa medycznego;
 • zarządzania jednostką i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa publicznego;
 • tworzenie programów profilaktycznych i ich wspólna realizacja dla mieszkańców województwa lubelskiego;
 • wprowadzenia do programów kształcenia w szkołach na wszystkich poziomach, które mogą zostać objęte współpracą , problematyki „niebieskiej karty” mając na celu bezpieczeństwo rodziny.

W ramach działalności Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa Publicznego Eksperci Lubelskiej Akademii WSEI i Komendy Wojewódzkiej Policji przygotowali projekt p.n.:

Profilaktyczny Program interwencji środowiskowej
dla mieszkańców województwa lubelskiego
.

Program profilaktyczny będzie miał za zadanie przeciwdziałanie współczesnym problemom  dotykających dzieci, młodzież oraz ich opiekunów związanych coraz częściej diagnozowana depresją, nasilającym się zjawiskiem samobójstw czy brakiem kompetencji społecznych wśród młodzieży.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

Celem Programu jest:

 • Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów w ich środowiskach
 • Wielowymiarowa integracja społeczna w środowisku lokalnym
 • Zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz wychowania i profilaktyki w środowisku lokalnym (gmina/powiat/dzielnica)
 • Obniżenie poziomu cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej
 • Wzrost zadowolenia z klimatu emocjonalnego klasy i szkoły
 • Wzrost kompetencji zarządzania emocjami u dzieci i młodzieży
 • Rozwinięcie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży
 • Rozszerzenie oferty zajęć alternatywnych w środowiskach lokalnych

Program skierowany jest do:

 • Dzieci i młodzież województwa lubelskiego
 • Policjantów z Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej
 • Nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych
 • Rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym
 • Jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i dzielnicy) z województwa lubelskiego
 • Seniorów z województwa lubelskiego
 

Kontakt

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii
ul. Projektowa 4/Parter
20-209 Lublin

Tel.: 81 749-32-20
Email: centrum.psychologiczne@wsei.lublin.pl

Skip to content