Biuro Osób Niepełnosprawnych

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Małgorzta

Artymiak

Dostosowanie materiałów dydaktycznych i sposobów weryfikacji efektów kształcenia do studentów niepełnosprawnych

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (art 365 ust 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) uczelnia ma obowiązek zapewnienia  osobom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w kształceniu (…).  Realizowane jest to m in. poprzez zapewnienie optymalnych warunków oraz pomocy dydaktycznych w procesie weryfikacji  wiedzy (egzaminy, zaliczenia). 

Egzaminy w formie dostosowanej studenci z niepełnosprawnością mogą liczyć m.in. na:

 1. dostosowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych lub zaliczeń czy egzaminów udostępnianych w formie standardowej do indywidualnych potrzeb studenta.
 2. organizację egzaminów w formie zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Forma zaadaptowana nie oznacza zwolnienia z egzaminu, czy też przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Oznacza to wyłącznie zamianę elementów technicznych, a nie treści egzaminu.

Zaadaptowanie obejmuje:

 • zamianę formy pisemnej na ustną lub odwrotnie zależnie od preferencji studenta wynikających z ograniczeń niepełnosprawności
 • wydłużenie czasu kolokwium/egzaminu i/lub wydłużenie terminu oddania pracy
 • przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w formie dostosowanej (np. powiększona czcionka dla studenta słabowidzącego)
 • weryfikacja efektów rozłożona na kolka etapów  tj. rozłożenie większych partii materiału do weryfikacji na mniejsze (możliwe wprowadzenie kilku kolokwiów w miejsce jednego lub zastosowanie oceny formowanej).

Pomoc asystenta studenta z niepełnosprawnością i tłumacza języka migowego

Zakres świadczonej pomocy zależy od stopnia niepełnosprawności i potrzeb indywidualnych. Jest określany na podstawie wniosków od studentów. Asystenci świadczą pomoc w zakresie: poruszania się po uczelni, notowania, przygotowywania materiałów na zajęcia (usługi xero, korzystanie z biblioteki), kontaktu z wykładowcami i lektorami.

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Pomoc psychologiczna ze względu na specyfikę pracy i udzielanych różnych form pomocy psychologicznej (tj. wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej lub terapii psychologicznej) przekłada się to na 1120 odbytych sesji indywidualnych.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Zasady przyznawania stypendium regulują:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Regulamin świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium nie możesz otrzymać m.in. jeśli:

 1. Nie jesteś studentem, np. po skreśleniu z listy studentów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego/ obronie pracy dyplomowej lub nie dopełniłeś formalności niezbędnych do przyjęcia na studia.
 2. Posiadasz tytuł:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Studiujesz dłużej niż 12 semestrów, bez względu czy wcześniej pobierałeś stypendia
  i/lub zapomogi, z zastrzeżeniem że w ramach okresu 12 semestrów świadczenia przysługują
  na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

 1. Do okresu, o którym mowa w pkt 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry
  na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów dziekańskich,
  z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
  lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 2. Wyjątkowo w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Działania podejmowane w celu dostosowania obiektów Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

W celu właściwego zapewnienia studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia sale dydaktyczne i pracownie komputerowe zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy: laptopy, notebooki, skanery ręczne, skanery przenośne, dyktafony cyfrowe, klawiatury specjalne /EZ-SEE żółte/, ergonomiczne podpórki do komputera, program komputerowy do przetwarzania druku oraz program komputerowych do rozpoznawania mowy.

Biblioteka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz książki elektroniczne, niezbędne studentom z niepełnosprawnością do korzystania w domu, literaturę naukową w formie e-book zgodną z obowiązującymi programami nauczania. Utrzymywana jest subskrypcja e-booków (IbukLibra) ułatwiająca studentom z niepełnosprawnością korzystanie z najnowszej literatury w formacie ebook.

Wypożyczalnia

W ramach Biura Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, gdzie można skorzystać z takich urządzeń jak: laptopy, klawiatury oraz specjalistyczne myszy do komputera, przenośne powiększalniki, programy: powiększająco – mówiące, powiększające, do szybkiego przygotowania materiału do druku, do udźwiękowienia treści dokumentów, podświetlane lupy, dyktafony, syntezatory mowy oraz wózki inwalidzkie. Studenci mogą nieodpłatnie wypożyczyć wybrany przez siebie sprzęt na ustalony okres i korzystać z niego w zależności od potrzeb na uczelni lub w domu.

Skip to content