mgr

Dagny

Derewiecka

Wydział

ORCID

0000-0001-5534-2823

mgr

Dagny

Derewiecka

Wydział

ORCID

0000-0001-5534-2823

Profil zawodowy

Radca prawny, wykonujący zawód w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii.
W latach 2005 - 2020 funkcjonariusz pionu postępowań karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; dodatkowo Rzecznik Dyscyplinarny Zespołu Rzeczników Dyscyplinarnych, a także Przewodnicząca Komisji ds. udzielania zamówień.

Profil naukowy

Publikacje:
1) Dagny Derewiecka, Organizacja i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno – prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego, Lublin 2020;
2) Dagny Derewiecka, Paulina Waszkiewicz, Włochy [w:] Artur Trubalski, Andrzej Pogłódek (red.), Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2023;
3) Dagny Derewiecka, Ochrona prawna (podręcznik akademicki), Lublin 2023, Innovatio Press, przekazana do publikacji;

Udział w konferencjach:
1) Konferencja Ogólnopolska "30 lat procesu transformacji systemowej w Polsce", Nałęczów, 12-13 grudnia 2019 r., Fundacja Instytut Bałkański, Zakład Systemów Politycznych i Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Wydział Prawa w Białymstoku, Zakład Systemów Politycznych i Zakład Nauki o Państwie, Prawie i Polityce Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, referat „Zmiany w zakresie wybranych uprawnień funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na przestrzeni transformacji ustrojowej w latach 1989 – 2019";
2) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, Warszawa, 20-21 kwietnia 2023 r., Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, referat „Odmienności modelu ograniczonej niezawisłości prokuratury w porównaniu z modelem obowiązującym w Polsce”;
3) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne oblicza przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”, Kazimierz Dolny n. Wisłą 10-12 maja 2023 r., Lubelska Akademia WSEI, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie, referat „Zapobieganie i zwalczanie szpiegostwa, jako przedmiot działalności polskich służb specjalnych”;
4) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcje Państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu”, Kielce 18-19 października 2023 r., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, referat „Prawnokarna ochrona przetargu publicznego w świetle zmian treści art. 305 Kodeksu karnego”.

Projekty naukowe:
1) Udział projekcie „Instytucjonalna architektura ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, finansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości; sporządzenie w ramach projektu ekspertyzy pt. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w toku nauki zdalnej”, 2021 r.;
2) Udział w projekcie „Instytucjonalna architektura ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, finansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości; sporządzenie w ramach projektu ekspertyzy pt. „Ekspertyza dotycząca statusu ustrojowego prokuratury oraz statusu prawnego prokuratora we Włoszech”, 2022 r (współautorstwo z Pauliną Waszkiewicz);

Doświadczenie dydaktyczne

1) 2019 – do chwili obecnej – Lubelska Akademia WSEI (wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie); asystent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych; prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Administracja oraz Zarządzanie;
2) 2020-2023 - Lubelska Akademia WSEI (wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie); Studia Dyplomowe „Inspektor ochrony danych” (edycje II-V); opracowanie materiałów oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładów z przedmiotów „Ochrona informacji niejawnych”, „Prawo telekomunikacyjne” oraz „Prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
3) 2021 - Lubelska Akademia WSEI (wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie); Studia Dyplomowe „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe” (edycja IV); opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych z przedmiotów „Ochrona informacji niejawnych”, „Organy i instytucje bezpieczeństwa państwa”, „Służby specjalne” oraz „System zarządzania kryzysowego w Polsce”.

Skip to content