dr

Marta

Grzeszczuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-4166-7605

dr

Marta

Grzeszczuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-4166-7605

Profil zawodowy

Adiunkt. Zatrudniona na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Lubelskiej Akademii WSEI. W latach 2004-2021 pracownik na stanowisku asystenta oraz adiunkta w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI.

Profil naukowy

W badaniach naukowych szczególnie koncentruje się na problematyce z zakresu postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji. Autorka i współautorka artykułów naukowych, monografii oraz rozdziałów w monografiach. Brała czynny udział w szeregu konferencji naukowych, w charakterze prelegenta i moderatora. Członek Komitetów Organizacyjnych konferencji naukowych oraz warsztatów. Obecnie recenzent w czasopiśmie naukowym „Przegląd Prawa Administracyjnego”. W latach 2015- 2016 r. uczestnik (wykonawca) Projektu pt. „Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje społeczne”. Absolwentka kierunku Prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie– „Zdrowie publiczne – Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a w 2003 r. Podyplomowe Studia Menedżerskie- „Wycena i zarządzanie nieruchomościami” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Doświadczenie dydaktyczne

Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na różnych poziomach, profilach i w kilku trybach studiów (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie; wieczorowe, stacjonarne, zaoczne, profil praktyczny i ogólnoakademicki). Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kilku kierunkach studiów (prawo, administracja, prawno-biznesowy, bezpieczeństwo wewnętrzne) oraz na aplikacji radcowskiej. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: prawno-biznesowy, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Pełniła funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lex Medica” (UMCS) oraz opiekuna studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja.

Skip to content