Praktyki zawodowe mają na celu:

 • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta/praktykanta w czasie studiów oraz nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych (w tym przygotowanie projektów);
 • Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów;
 • Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana);
 • Zapoznanie praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów;
 • Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji;
 • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Sposoby realizacji i zaliczenia praktyk studenckich

Praktyka samodzielnie zaaranżowana przez Studenta

Student, który organizuje praktykę zawodową we własnym zakresie jest zobowiązany dostarczyć w terminie minimum dwóch tygodni przed rozpoczęciem praktyk zawodowych Podanie dotyczące miejsca odbywania praktyk zawodowych ze zgodą Pracodawcy informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie zostaje zawarta Umowa trójstronna o organizację praktyki zawodowej oraz komplet dokumentów dotyczących realizacji praktyk zawodowych.

Praktyka organizowana przez Uczelnię

Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. Studenci, którzy chcą aby miejsce oraz termin realizacji praktyk zawodowych wyznaczyła Uczelnia zobowiązani są przesłać swoje CV (nazwa pliku – imię, nazwisko, kierunek studiów) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: biuro.karier@wsei.lublin.pl

Zaliczenie w ramach pracy zawodowej

Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej jest możliwe pod warunkiem, że wykonywane obowiązki na danym stanowisku pracy są pokrewne do obranego kierunku kształcenia. W tym celu należy wypełnić wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych i wraz z załącznikami (np. zaświadczeniem z zakładu pracy, świadectwem pracy, umowami o pracę, umowami cywilnoprawnymi, dokumentami potwierdzającymi prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowami stażowymi lub wolontariatu, opisem doświadczania zawodowego, opisem stanowiska pracy, zakresami obowiązków – potwierdzonymi przez pracodawcę) złożyć w Biurze Obsługi Rektorów i Studentów (I piętro).

Student ma obowiązek samodzielnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie musi obejmować cały okres odbywania praktyki zawodowej. Kopię Polisy Ubezpieczenia NNW należy dostarczyć wraz z Podaniem dot. miejsca odbywania praktyk lub w dniu odbioru Umowy trójstronnej.

Każdorazowo po zakończonej praktyce zawodowej Student dostarcza do Biura Karier i Spraw Studenckich następujące dokumenty:

 • Umowa Trójstronna o praktyki zawodowe – Egzemplarz dla Uczelni
 • Listy obecności (osobna lista za każdy miesiąc realizacji praktyk zawodowych)
 • Opinia Organizatora praktyki
 • Dzienniczek Praktyk Zawodowych
 • Uzupełnioną Ankietę: Realizacja i ocena praktyk
 • Uzupełnioną Ankietę: Ocena praktyk zawodowych przez Pracodawcę
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych
Skip to content