dr Mariusz Paździor, prof Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Mariusz

Paździor

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-3873-3667

dr, prof. Akademii WSEI

Mariusz

Paździor

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-3873-3667

Profil zawodowy

Nauczyciel akademicki Lubelskiej Akademii WSEI. Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich (od 2019). Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa pracy.
Wykonuje zawód radcy prawnego.
W latach 2020-2022 ekspert ds. analiz gospodarczych i regulacji prawnych w związku z realizacją projektu Platforma Startowa - Unicorn Hub.
Członek Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim (2016-2019)
Przewodniczący Rady Nadzorczej LDSA (od 2018)

Profil naukowy

Profil naukowy koncentruje się w czterech podstawowych sferach.
Pierwsza sfera to problematyka funkcjonowania partii politycznych w polskim porządku prawnym jako tych organizacji społecznych, które w największym stopniu wywierają wpływ na sprawowanie władzy publicznej.
Druga sfera to normatywne aspekty bezpieczeństwa państwa (głównie: konstytucyjnoprawna problematyka stanów nadzwyczajnych, zasady ingerencji w prawa i wolności człowieka i obywatela w stanach szczególnych zagrożeń czy modyfikacji zasad sprawowania władzy publicznej, politologiczne i prawne determinanty bezpieczeństwa państwa).
Trzecia sfera, na której koncentruje uwagę badawczą to zasady funkcjonowania konstytucyjnego systemu organów państwowych oraz samorządu terytorialnego, wzajemne relacje organów państwa, szczególnie w kontekście zasady podziału władz.
Czwarta sfera zainteresowań naukowo-badawczych to problematyka źródeł prawa powszechnie obowiązującego (głównie: rozporządzenie wykonawcze, rozporządzenie z mocą ustawy, koncepcje prawa naturalnego, zasady poprawnej legislacji oraz idea demokratycznego państwa prawnego).
Koordynator merytoryczny konkursu "Cudze chwalicie, swego nie znacie - promocja osiągnięć nauki polskiej" (2010).

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na studiach licencjackich i magisterskich. Autor szeregu programów szkoleniowych, w tym także programów studiów podyplomowych dedykowanych dla pracowników administracji publicznej z zakresu legislacji administracyjnej, prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Prowadził zajęcia dla aplikantów adwokackich. Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia Akademii WSEI w Lublinie.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz Medalem Unii Lubelskiej (2020) Prezydenta Miasta Lublin.

Skip to content