Zasady rekrutacji

Wybierz z naszej oferty kierunek oraz formę studiów, która najbardziej Ci odpowiada.

Oferta studiów

Zapoznaj się ze wzorami umów o warunkach studiowania i opłatach za usługi edukacyjne:

Rekrutacja 2024/2025 – studia polskojęzyczne – WSEI Lublin

KROK 1

PRZYGOTUJ KOMPLET DOKUMENTÓW

Jeśli jesteś Kandydatem na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite magisterskie przygotuj i sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości* (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią).
 • Świadectwo maturalne jest najważniejszym dokumentem, niezbędnym podczas zapisu na studia.
  *Uwaga: Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, możesz dokonać rekrutacji z obowiązkiem dostarczenia ww. dokumentu nie później niż do 31 sierpnia.
 • dowód osobisty (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
 • jedno aktualne i podpisane zdjęcie (legitymacyjne)* w formacie 3,5 x 4,5 cm w wersji elektronicznej (skan) i papierowej,
  *Uwaga: zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • wykonywania zdjęcia znajdziesz w Instrukcja_wykonywania_zdjęć_do_paszportu_i_dowodu_osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na  kierunku Pielęgniarstwo, Fizjoterapia lub kierunki inżynierskie (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31 sierpnia);

Dokumenty do pobrania:

W przypadku studiów pielęgniarskich pomostowych dodatkowo:

 • kserokopię dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności, w terminie do 31 sierpnia br.)
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności, w terminie do 31 sierpnia)

Jeśli jesteś Kandydatem na studia II stopnia (magisterskie) przygotuj i sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - część A - (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu nie później niż do 30 września) wraz z kserokopią suplementu  - część B / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu nie później niż do 30 września)
  *Uwaga: Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów Akademii WSEI, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia. 
 • jedno aktualne i podpisane zdjęcie (legitymacyjne)* w formacie 3,5 x 4,5 cm w wersji elektronicznej (skan) i papierowej,
  *zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, instrukcję wykonywania zdjęcia znajdziesz w Instrukcja_wykonywania_zdjęć_do_paszportu_i_dowodu_osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranych kierunku Pielęgniarstwo lub kierunki inżynierskie (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 30 września);

Dokumenty do pobrania:

UWAGA:

 • Skany dokumentów przygotuj przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego.
 • Skany dokumentów powinny być czytelne.
KROK 1
KROK 2

REJESTRACJA

Wypełnij w rekrutacji on-line:

Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś wszystkie dane osobowe. Po zapisaniu danych wydrukuj wygenerowany plik i dołącz go do swoich dokumentów rekrutacyjnych.

KROK 2
KROK 3

POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI ONLINE

Po złożeniu aplikacji, regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową. Otrzymasz wiadomość z informacją o pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji online.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail złóż komplet dokumentów w siedzibie Akademii WSEI.

KROK 3
KROK 4

PODPISANIE UMOWY

Złóż wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia osobiście w:

Biurze Obsługi Rektorów i Studentów
ul. Projektowa 4, I piętro

LUB

Komplet dokumentów prześlij pocztą tradycyjną na adres:

Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
z dopiskiem na kopercie REKRUTACJA.

Złożenie dokumentów i podpisanie umowy odbywa się podczas jednej wizyty w Biurze Obsługi Rektorów i Studentów.

KROK 4
KROK 5

Gratulacje, jesteś wpisany na listę studentów w Lubelskiej Akademii WSEI

Do 30 września dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie:

Student zobowiązuje się wnosić opłaty związane z tokiem studiów w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Uczelni wskazany indywidualnie dla każdego Studenta.

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko i kierunek studiów.

KROK 5

Ważne informacje

 • W przypadku nieuruchomienia kierunku, rodzaju lub formy studiów Student ma prawo podjąć kształcenie na innym kierunku, rodzaju lub formie studiów, na który nabór nie został zamknięty do chwili złożenia przez Studenta deklaracji o jego wyborze oraz dla którego Student spełnia warunki rekrutacyjne. 
 • Uruchomienie przez Uczelnię specjalności na danym kierunku studiów jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów i podjęcia przez nich nauki na danej specjalności. 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz:

Biuro Obsługi Rektorów i Studentów (Rekrutacja)
+48 81 749 17 77
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Poniedziałek – Piątek: 8:00–16:00
Sobota: 8:00– 15:00