Komisja bioetyczna

Skład komisji

Komisja Bioetyczna Akademii WSEI figuruje w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej pod numerem:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 36/2019/2020 z dnia 12 maja 2020 r. został powołany następujący skład Komisji Bioetycznej:

Przewodniczący:

 • dr hab. Lech Panasiuk – lekarz specjalista

Zastępca przewodniczącego:

 • dr hab. Agnieszka Żywicka – prawnik

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jan Tylka – psycholog
 • prof. dr hab. Lech Zdybel – filozof
 • dr Alina Trojanowska – pielęgniarka
 • dr Waldemar Głusiec – duchowny
 • dr Lidia Sierpińska – pielęgniarka
 • prof. dr hab.   Robert Ptaszek – filozof
 • dr Marcin Pencuła – lekarz specjalista
 • dr Bożena Baczewska – pielęgniarka
 • dr hab.  Tomasz Saran – lekarz specjalista
 • dr Szymon Kosiek – farmaceuta

Opłaty

Środki przeznaczone na finansowanie Komisji Bioetycznej pochodzą z opłat wnoszonych przez podmioty zamierzające przeprowadzić eksperyment medyczny w tym badanie kliniczne.

Opłatę należy wnieść przed podjęcie uchwały przez komisje Bioetyczną. Brak opłat spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Na podstawie Zarządzenia Kanclerza nr 18/2015/2016 wprowadza się cennik opłat:

 • za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii dot. wniosku komercyjnego sponsorowanego przez firmę farmaceutyczną – 7 000,00 zł brutto
 • za rozpatrzenie dokumentów składanych w trakcie trwania eksperymentu (za każdy dodatkowo rozpatrzony dokument wymagający ponownej opinii) – 1000,00 zł brutto
 • za zapoznanie się z informacjami wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych lub z innymi dodatkowi dokumentami niewymagającymi wydania opinii – 300,00 zł brutto
 • za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii o projekcie eksperymentu lub badaniu naukowym wnioskodawcy niezatrudnionego w WSEI – 500,00 zł brutto
 • za rozpatrzenie poprawki lub uzupełnienie wniosku złożonego po wydaniu opinii – 100,00 zł brutto
 • za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii przez studenta – 100,00 zł brutto
 • Komisja Bioetyczna nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii o badaniach realizowanych w WSEI w Lublinie w ramach podstawowej działalności statutowej, badań własnych.

Kontakt

Wnioski do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie eksperymentu medycznego, badania naukowego należy składać według załączonego wzoru w kancelarii Akademii WSEI pokój 100, I piętro.

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Golec
Telefon: 81 7493248
e-mail: ewa.golec@wsei.lublin.pl

Skip to content