Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii Lubelskiej Akademii WSEI to dynamiczne centrum naukowe, które dedykowane jest rozwijaniu wiedzy, umiejętności i innowacyjnych rozwiązań w obszarze informatyki. Znajduje się on w samym sercu nowoczesnych technologii, pełniąc kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości cyfrowego świata.

Obszar badawczy

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie informatyki, tomografii, Internetu rzeczy, procesów technologicznych, przemysłu 4.0, analizy danych, rozpoznawania wzorców, algorytmów inteligencji obliczeniowej oraz cyberbezpieczeństwa. Współpracuje z innymi instytutami naukowymi i uczelniami w Polsce i na świecie. Działalność naukowa Instytutu zorientowana jest na opracowywanie nowatorskich interdyscyplinarnych rozwiązań oraz współpracę z przemysłem poprzez realizację zleceń projektowych o charakterze badawczo-naukowym. Głównymi wyzwaniami i zadaniami Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii są:

  • Prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości,
  • Realizacja projektów badawczych,
  • Współpraca z przedsiębiorstwami,
  • Współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
  • Organizacja, współorganizacja oraz aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
  • Zwiększenie ilości publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
  • Rozwijanie mechanizmów sprzyjających osiąganiu przez pracowników doskonałości naukowej,
  • Rozwój bazy badawczej na rzecz zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych.

Awanse naukowe

Postępowanie doktorskie i habilitacyjne.

Instytut wykonuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora oraz zainteresowane postępowaniami o nadanie stopnia doktora habilitowanego zapraszamy do Szkoły Doktorskiej WSEI.

Zespół

Dyrektor instytutu

Tomasz

Rymarczyk

Pracownicy instytutu - Dyscyplina: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Przemysław

Adamkiewicz

Grzegorz

Bartnik

Piotr

Bednarczuk

Konrad

Gauda

Leszek

Gil

Dariusz

Kasperek

Marcin

Kowalski

Krzysztof

Król

Michał

Maj

Arkadiusz

Małek

Marek

Opielak

Robert

Pietrzyk

Adam

Piwko

Jan

Sikora

Józef

Stokłosa

Dariusz

Wójcik

Pracownicy instytutu - Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

Przemysław

Adamkiewicz

Piotr

Bednarczuk

Cezary

Figura

Konrad

Gauda

Paweł

Kaleta

Marcin

Kowalski

Krzysztof

Król

Michał

Maj

Arkadiusz

Małek

Konrad

Niderla

Michał

Oleszek

Paweł

Olszewski

Tomasz

Sidor

Jan

Sikora

Tomasz

Smutek

Daria

Stefańczak

Józef

Stokłosa

Edmund

Wąsik

Dariusz

Wójcik

Projekty naukowe

Druk 3D w edukacji zawodowej

Okres realizacji:

2019 - 2021

Instytucja finansująca:

ERASMUS +

Kierownik projektu:

dr inż. Arkadiusz Małek

Celem projektu jest wprowadzenie, przybliżenie zastosowania drukarek 3D w kształceniu zawodowym w Europie, zwiększenie skuteczności i adekwatności istniejących szkoleń nt. druku 3D jak również wspieranie podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i trenerów w szkolnictwie zawodowym w obszarze nowych technologii i narzędzi wspierających proces edukacji. Główną grupą adresatów projektu są nauczyciele, trenerzy pracujący w sektorze edukacji zawodowej. Materiały opracowane i opublikowane na stronie projektu będą dostępne dla wszystkich reprezentantów instytucji związanych z edukacją i szkoleniem zainteresowanych ich wykorzystaniem w praktyce. Opracowane produkty: *RAPORT na temat edukacji z wykorzystaniem druku/drukarek 3D w krajach objętych realizacją projektu; *ANALIZA POTRZEB kadry dydaktycznej związanych z wykorzystaniem druku 3D w nauczaniu; *MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie modułowego szkolenia online dla kadry szkolnictwa zawodowego zainteresowanej wykorzystaniem druku 3D w nauczaniu przedmiotowym; *PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK – wykorzystanie druku 3D w nauczaniu przedmiotowym.

Trzyosiowa maszyna do symulacji obciążeń biomechanicznych okluzyjnych

Okres realizacji:

2017 - 2019

Instytucja finansująca:

WSEI

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Daniel Pieniak

Stworzenie urządzenia mającego na celu badanie trwałości materiałów sposobami mechanicznymi poprzez zmienny docisk i zmianę położenia przeciwpróbki. Obciążenia mechaniczne są wykonywane równolegle z kondycjonowaniem, które odwzorowuje czynniki środowiska fizjologicznego tzn. odwzorowuje ruch zębów i zmienne warunki temperaturowe panujące w jamie ustnej. Urządzenie i sposób badania znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim dla badania trwałości biomateriałów stomatologicznych.

Learning with ICT use (LEARN IT)

Okres realizacji:

2014 - 2016

Instytucja finansująca:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kierownik projektu:

dr hab. Grzegorz Wójcik

Głównym celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi, które pomogą zwiększyć efektywność uczenia się poprzez wspieranie utrzymania wysokiego poziomu koncentracji osoby uczącej się, w sposób dostosowany do indywidualnego rytmu nauki danej osoby. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: Przeprowadzenie testów badających zdolności poznawcze, motywację, oraz poziom wiedzy matematycznej wybranych studentów z uczelni partnerskich. Badania zostaną przeprowadzone wśród 216 (po 72 w każdym kraju) studentów z uczelni partnerskich. Grupy docelowe projektu.

Projekt jest skierowany do: Studentów Nauczycieli Centrów doradczych Firm szkoleniowych Instytutów badawczych

Oczekiwane rezultaty: Publikacja zawierająca całościowy opis działań realizowanych w ramach projektu, a także wykaz sprzętu i oprogramowania, które są niezbędne do skonstruowania Learning Lab. Oprogramowanie do pracy w Learning Lab, rejestrujące poszczególne dane podczas sesji studentów, a także wysyłające zewnętrzne bodźce dźwiękowe w określonych momentach. Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, które po wprowadzeniu danych z sesji danej osoby w Learning Lab będzie emitowało bodźce dźwiękowe stymulujące koncentrację danej osoby, w odstępach czasu dopasowanych do średniego rymu spadku koncentracji danej osoby.

Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach: zdrowia publicznego, logistyki i informatyki

Okres realizacji:

2012 - 2015

Instytucja finansująca:

NCBiR

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Józef Stokłosa

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WSEI w Lublinie poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej w 3 obszarach poprzez włączenie pracodawców na każdym etapie tworzenia programów kształcenie, realizacji programu i zdobywania umiejętności praktycznych przez studentów do 12.2015. Cele szczegółowe Rozwój oferty edukacyjnej WSEI w Lublinie dostosowanej do potrzeb odbiorców w ścisłym powiązaniu z rynkiem pracy poprzez modyfikację 3 programów kształcenia (Zdrowie Publiczne, Informatyka, Logistyka) WSEI w Lublinie do oczekiwań pracodawców do 12.2015. Wzrost umiejętności praktycznych i znajomości środowiska pracy wśród absolwentów poprzez stworzenie systemu organizacyjnego staży, z coachingiem zapewniającego wysoki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczeń zawodowych absolwentów 3 modyfikowanych kierunków do 12.2015. Rozwój kompetencji miękkich poszukiwanych przez pracodawców u absolwentów WSEI w Lublinie poprzez wzmocnienie aktywności Biura Karier do 12.2015. Działania w ramach Projektu Zadanie 1: Modyfikacja 3 programów nauczania i pilotażowe wdrożenie w obszarach: Kierunek zdrowie publiczne – specjalność opieka nad osobą starszą, Logistyka, Informatyka – specjalność inżynieria oprogramowania. opracowanie programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami, pracodawcami opracowanie sylabusów, opisów kompetencji, podręczniki do biblioteki , oprogramowania opracowanie blokowych siatek godzin opracowanie materiałów: wykłady, skrypty Moduł obowiązkowy przedsiębiorczość i dz. gosp. dla studentów wszystkich kieru. z projektu. z wykorzystaniem gry symulacyjnej „SKOK KU KARIERZE” + podręczników wypracowanych w IIIPOKL. Gra jest internetową aplikacją która pokazuje et. funkcjonowania firmy od momentu założenia, podejmowanie decyzji finans., zatrudniania pracowników, funkcjonowanie działów logistyki, magazynów, zamówień, tworzenia działów badawczych itp. szkolenia z zakresu ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji (Informatyka, logistyka) pilotażowe zajęcia dydaktyczne: w oparciu o wypracowane (a-e) współprowadzenie zajęć z przedmiotów specjalistycznych w oparciu o wiedzę, najlepsze praktyki i doświadczonych ekspertów z firmy i branży. Projekty i prace dypl. „sience shop”: we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie z firm. Zadanie 2: Staże z mentoringiem Zadanie 3: Innowacyjne Biuro Karier WSEI (System Profilowanego Doradztwa Edukacyjnego i System cyklicznych szkoleń i warsztatów wynikających z potrzeb studentów i rynku pracy) Opracowanie Systemu Profilowanego Doradztwa Edukacyjnego tj. szczegółowa strategia pracy ze Studentami poprzez: a. Opracowanie Karty Osobistego Rozwoju i Doradztwa Edukacyjnego – określenie ścieżki postępowania w bezpośrednich kontaktach ze Studentem. Wprowadzenie do oferty cyklicznych szkoleń i warsztatów wynikających m.in. umiejętność uczenia się, komunikacja, rozwiązywanie problemów, autoprezentacja, obsługa pakietów biurowych i narzędzi, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, praca w grupie, metody rozwiązywania konfliktów, budowanie własnego wizerunku i skuteczne poszukiwanie pracy Targi pracy, warsztaty studentów, Spotkania z działami HR, rekrutacja do firm Zadanie 4 Program stypendialny dla profesorów wizytujących z ośrodków krajowych i zagranicznych

Sukcesy naukowe

Skip to content