dr

Konrad

Gauda

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-7300-6978

dr

Konrad

Gauda

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-7300-6978

Profil zawodowy

Adiunkt na Wydziale Transportu i Informatyki Akademii WSEI od 2014 roku. Wieloletni wykładowca akademicki, nauczyciel mianowany.

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji ds. Kształcenia oraz ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej (lata 2010 - 2014) oraz członek Komisji ds. Uczenia się i uznawania efektów kształcenia na Wydziale Transportu i Informatyki WSEI (od 2015);
 • Pełnomocnik Dziekana WPT (Politechnika Lubelska) ds. Praktyk Studenckich (2005 - 2014) oraz opiekun praktyk zawodowych;
 •  Kierownik studiów podyplomowych Nauczenie techniki (Politechnika Lubelska 2008 - 2014)
 • Członek Zarządu Fundacji Wspierającej Osoby Niepełnosprawne i Wykluczone Społecznie ECCE HOMO (od 2013) - realizacja kilku projektów (m.in. powołanie do funkcjonowania niepublicznej szkoły podstawowej na terenach wiejskich);
 • Dyrektor Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu WSEI (2014 - 2015) – realizacja kilku projektów techniczno-informatycznych w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym (m.in. z Ursusem w Lublinie)
 • Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej (2016/2017) oraz w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym WSEI (2017-2021);
 • Koordynator praktyk studenckich na kierunkach: transport, mechanika i budowa maszyn (WSEI 2016 - 2018);
 • Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” (I /II edycja 2017 oraz 2018);
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia WSEI (2020/2021);
 • Koordynator kierunku informatyka (WSEI od 2018);

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe w zakresie inżynierii powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem powłok organicznych oraz praktycznych zastosowań informatyki w różnych obszarach techniki i edukacji. Wydanie kilkudziesięciu publikacji oraz udział w konferencjach międzynarodowych. Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągniecia w działalności naukowej i organizacyjnej.

Wybrane publikacje:
• Monografie:
- Gauda K.: Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011 (dyscypliny: inżynieria materiałowa)
- Zinowicz Z., Gauda K.: Powłoki organiczne w technice antykorozyjnej. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003 (dyscypliny: inżynieria materiałowa)
• Rozdziały w monografiach:
- Gauda K.: Rola grafiki SVG w projektowaniu internetowych stron edukacyjnych na urządzenia mobilne. W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej. Monografia pod red. H Rarot. M Śniadkowskiego. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016 (dyscypliny: informatyka, pedagogika)
- Gauda K.: Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej. W: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej. Monografia pod. red. Beaty Komorowskiej, Piotra Mazura. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Chełm 2014 (dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja)
- Gauda K, Gauda E.: Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Monografia T.5 pod red. M. Śniadkowskiego. Wyd. Liber-Duo, Lublin 2012 (dyscypliny: informatyka, pedagogika)
- Gauda K.: Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji. W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. Monografia T.4 pod red. M. Śniadkowskiego. Wyd. Liber-Duo, Lublin 2011 (dyscypliny: informatyka, pedagogika)
• Artykuły:
- Gołąbek Ł., Gauda K., Zuk K., Kozłowski E.: Identification of the Demand Curve and Forecasts in Subsequent Periods Using the Metropolis-Hastings Algorithm. European Research Studies Journal, vol. XXIV, Special Issue 2, 2021 (dyscypliny: informatyka).
- Przystupa K., Pyrih J., Beshley M., Klymash M., Branytskyy A., Beshley H., Pieniak D., Gauda K.: Improving the Efficiency of Information Flow Routing in Wireless Self-Organizing Networks Based on Natural Computing. Energies 14, 2021 (dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja)
- Pieniak D., Gauda K.: Indentation Hardness and Tribological Wear in Conditions of Sliding Friction of the Surface Layer of Composites Based on Methacrylate Resins with Ceramic Nanofiller. Advances in Science and Technology Research Journal, vol. 14, issue 2, 2020 (dyscypliny: inżynieria materiałowa)
- Gauda K., Pasierbiewicz K.: Application of optical profilometry in the analysis of the destruction process of renovation organic coatings for the automotive industry. IAPGOŚ 4/2019 (dyscypliny: inżynieria materiałowa)
- Popko A., Gauda K.: Application of artificial neural network in the process of selection of organic coatings. IAPGOŚ 4/2019 (dyscypliny: informatyka, inżynieria materiałowa)
- Gauda K.: Rola algorytmów genetycznych w procesie optymalizacji wyznaczania tras przejazdu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Nr 11, 2016 (dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja, transport)
- Gauda K., Nowosad M.: Computer support in non-verbal communication systems with using graphic sings in education of people with intellectual disabilities. Advances in Science and Technology Research Journal, vol. 24, 2014 (dyscypliny: pedagogika, informatyka)
- Gauda K.: Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej – badania wstępne nad celowością wprowadzenia przedmiotu przez reformę programową. Problemy wczesnej edukacji, Gdańsk 2013 (dyscypliny: pedagogika, informatyka)

Doświadczenie dydaktyczne

Nauczyciel akademicki z ponad 20 letnim stażem dydaktycznym.

Wybrane osiągniecia dydaktyczne:

 • Opracowanie programów i prowadzenie zajęć między innymi z takich przedmiotów jak: dydaktyka informatyki i zajęć komputerowych, komputerowe wspomaganie w dydaktyce, zastosowanie informatyki w oświacie, metodyka projektowania dydaktycznego, komputerowe wspomaganie w projektowaniu, projektowanie narzędziowe stron internetowych, techniczne aspekty użytkowania sprzętu komputerowego, technologia informacyjna w nauczaniu techniki, architektura systemów komputerowych, infrastruktura teleinformatyczna, zastosowanie informatyki w logistyce, podstawy systemów baz danych, grafika użytkowa, projektowanie systemów informatycznych, przetwarzanie obrazów cyfrowych, technika cyfrowa, systemy teleinformatyczne i multimedialne, bezpieczeństwo i audyt systemów teleinformatycznych, projekt zespołowy, seminarium dyplomowe, techniczne i ekologiczne aspekty ochrony przed korozją, powłoki ochronne w technice antykorozyjnej;
 • Wypromowanie kilkudziesięciu magistrów i inżynierów oraz 11 nauczycieli w zakresie uprawnień do nauczania zajęć technicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach (studia podyplomowe);
 • Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych w Politechnice Lubelskiej: Nauczanie techniki (pomysłodawca, twórca i kierownik studiów);
 • Opracowanie programu oraz poprowadzenie wykładu i laboratorium w języku angielskim z przedmiotu Computer Architecture (studia anglojęzyczne na kierunku Computer Science zorganizowanym w Akademii WSEI)
 • Praca jako nauczyciel informatyki (pełne uprawnienia pedagogiczne) w Szkole podstawowej w Woli Piaseckiej oraz w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym WSEI (przedmioty: zajęcia komputerowe, podstawy programowania w JavaScript, projektowanie stron WWW, grafika wektorowa);
 • Udział w kilku Lubelskich Festiwalach Nauki jako kierownik projektu;
 • Ukończenie warsztatów: Nowe techniki nauczania na przykładzie-learningu i blended-learningu oraz metody pozyskiwania informacji - bazy danych zorganizowanych w ramach projektu „Nowoczesna edukacja - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej”;
 • Udział w charakterze trenera w projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Rodzice do pracy!";
 • Pełnienie funkcji metodyka wydziałowego ds. e-learningowej platformy edukacyjnej;
 • Ukończenie szkolenia z obsługi skanera 3D oraz oprogramowania Mesh3D do obróbki danych ze skanowania 3D wydany przez Smarttech 3D;
 • Recenzja podręcznika akademickiego: Ahadzadeh A.: The Science of Color for UI/UX Design. Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Warszawa 2021;
Skip to content