Profil praktyczny

Praktyki zawodowe mają na celu:

  • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta/praktykanta w czasie studiów oraz nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych (w tym przygotowanie projektów);
  • Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów;
  • Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana);
  • Zapoznanie praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów;
  • Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji;
  • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Wymiar czasu praktyk

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów na kierunku Fizjoterapia studia jednolite magisterskie i są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ich trakcie studenci mają możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach rzeczywistej działalności w obszarze fizjoterapii. Zdobywają w ten sposób gotowość do praktycznego rozwiązywania rzeczywistych zadań zawodowych w środowisku pracy, jakim jest interdyscyplinarny zespół. W trakcie realizacji praktyk zawodowych student nabędzie kompetencje w zakresie przyjęcia postawy zgodnej z etyką zawodową fizjoterapeuty.

Praktyki posłużą studentom do zdobycia wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania instytucji opieki medycznej czy podmiotów opiekuńczych oraz jej wyposażeniem technicznym a także poszczególnymi działami związanymi z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z fizjoterapią.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Zakres kształcenia praktycznegoPraktyki zawodowePunkty ECTSSemestr
Praktyka asystencka150 godzin5III
Wakacyjna praktyka z kinezyterapii300 godzin11IV
Praktyka fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu100 godzin4V
Wakacyjna praktyka profilowana200 godzin7VI
Praktyka fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu100 godzin4VII
Wakacyjna praktyka profilowana200 godzin7VIII
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (praktyka semestralna)510 godzin20X

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy - Pedagogika

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 720 godzin zegarowych (960 godzin dydaktycznych) i odbywa się odpowiednio w II, IV i VI semestrze. Istnieje również możliwość rozpoczęcia realizacji praktyk wcześniej, tj. w czasie trwania I, III i V semestru.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

RokCzęść I - Praktyka zawodowa realizowana na UczelniCzęść II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcyZaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS
1Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się 30 godzin dydaktycznych (1 ECTS)II semestr – 290 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (9 ECTS)W II semestrze 10 ECTS
2Projekt grupowy, weryfikacja efektów uczenia się 85 godzin dydaktycznych (2 ECTS)IV semestr – 235 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (8 ECTS)W IV semestrze 10 ECTS
3Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS)VI semestr – 240 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS)W VI semestrze 12 ECTS

Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy - Pedagogika Przedszkola i Wczesnoszkolna

Praktyki zawodowe rozpoczynają się wprowadzeniem. Praktyki realizuje się w podziale na część śródroczną (realizowaną przez nauczycieli akademickich i nauczycieli wyznaczonych w szkole/przedszkolu) oraz praktykę ciągłą (realizowaną pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki, połowa godzin w przedszkolu, połowa w klasach I-III). Praktyka poszerzona jest o tzw. moduł dodatkowy pogłębiający efekty kształcenia praktycznego. Wskazany podział, tj. realizacja praktyki śródrocznej oraz praktyki ciągłej, w połączeniu z tzw. modułem dodatkowym, wynika z przyjętych założeń dotyczących kształtowania kompetencji praktycznych studentów. Ostatnia część praktyki zawodowej to jej podsumowanie (weryfikacja i autoanaliza efektów kształcenia praktycznego na podstawie prezentacji raportów z praktyk przygotowanych przez studentów). Zarówno w przypadku praktyki śródrocznej, jak i ciągłej opiekunami praktyk studenckich w szkole/przedszkolu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani.

Praktyczna nauka zawodu na kierunku Pielęgniarstwa stanowi najważniejszy element procesu dydaktycznego i jest obligatoryjną formą zajęć dla wszystkich studentów. Formy kształtowania umiejętności praktycznych studentów kierunku Pielęgniarstwo to m. in. praktyki zawodowe (PZ) i zajęcia praktyczne (ZP).

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Zakres kształcenia praktycznegoPraktyki zawodowePunkty ECTSSemestr
Podstawy pielęgniarstwa120 godzin4I
Promocja zdrowia--II
Podstawowa opieka zdrowotna160 godzin6II,III
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne40 godzin2IV, V
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne160 godzin6IV, V
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne160 godzin6III, IV
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne160 godzin6III, IV
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej40 godzin2VI
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne80 godzin3VI
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne80 godzin3V
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne80 godzin3VI
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia80 godzin3V
Opieka paliatywna40 godzin2IV

Praktyczna nauka zawodu na kierunku Pielęgniarstwa stanowi najważniejszy element procesu dydaktycznego i jest obligatoryjną formą zajęć dla wszystkich studentów. Formy kształtowania umiejętności praktycznych studentów kierunku Pielęgniarstwo to m. in. praktyki zawodowe (PZ) i zajęcia praktyczne (ZP).

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Zakres kształcenia praktycznegoPraktyki zawodowePunkty ECTSSemestr
Zarządzanie w pielęgniarstwie2012
Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych w zakresie kardiologii/nefrologii/diabetologii2013
Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych w zakresie chirurgii2012
Opieka onkologiczna4023
Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem)4024
Pracownia endoskopowa4022
Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)2012

Praktyki zawodowe zgodnie z programem studiów na kierunku Psychologia I stopnia należy zrealizować w V semestrze (studia I stopnia) – Wymiar praktyk wynosi nie mniej niż 50 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 2 tygodni (lub dłużej).

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

RokSemestrWymiar godzinowyOkres realizacji
3V50 godzinMinimum 2 tygodnie

Praktyki zawodowe zgodnie z programem studiów na kierunku Psychologia należy zrealizować w II semestrze (studia II stopnia) – Wymiar praktyk wynosi nie mniej niż 100 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 4 tygodni (lub dłużej).

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

RokSemestrWymiar godzinowyOkres realizacji
1II100 godzinMinimum 4 tygodnie

Praktyki zawodowe zgodnie z programem studiów na kierunku Psychologia należy zrealizować w VIII semestrze (jednolite studia magisterskie) – Wymiar praktyk wynosi nie mniej niż 100 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 4 tygodni (lub dłużej).

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

RokSemestrWymiar godzinowyOkres realizacji
4VIII100 godzinMinimum 4 tygodnie
Skip to content