Zasady przyznawania stypendium Rektora regulują:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Regulamin świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora przyznawane jest w dwóch kategoriach:

 1. kategoria naukowa – (osiągnięcia naukowe i artystyczne)
 2. kategoria sportowa – dla, których tworzy się osobne listy rankingowe

Stypendium przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów, w tym w kategorii sportowej – stypendium otrzymuje nie więcej niż 1% studentów.

O stypendium Rektora w kategorii naukowej można ubiegać się na podstawie średniej powyżej 4,00. Dodatkowe osiągnięcia są punktowane zgodnie z dokumentem: Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora.

O stypendium Rektora w kategorii sportowej można ubiegać się na podstawie osiągnięć sportowych we współzawodnictwie indywidualnym lub drużynowym co najmniej na poziomie krajowym i są punktowane zgodnie z dokumentem: Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora.

Stypendium nie możesz otrzymać m.in. jeśli:

 1. Nie jesteś studentem, np. po skreśleniu z listy studentów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego/ obronie pracy dyplomowej lub nie dopełniłeś formalności niezbędnych do przyjęcia na studia.
 2. Posiadasz tytuł:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Studiujesz dłużej niż 12 semestrów, bez względu czy wcześniej pobierałeś stypendia
  i/lub zapomogi, z zastrzeżeniem że w ramach okresu 12 semestrów świadczenia przysługują
  na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

 1. Do okresu, o którym mowa w pkt 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry
  na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów dziekańskich,
  z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
  lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
Skip to content