Zasady przyznawania zapomogi regulują

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Regulamin świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej
w szczególności z powodu:

 1. urodzenia dziecka studenta,
 2. śmierci najbliższego członka rodziny,
 3. nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny,
 4. szkód spowodowanych innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową),
 5. nieszczęśliwego wypadku

Zapomoga może być przyznana nie więcej niż 2 razy w roku akademickim.

Zapomogi nie możesz otrzymać m.in. jeśli:

 1. Nie jesteś studentem, np. po skreśleniu z listy studentów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego/ obronie pracy dyplomowej lub nie dopełniłeś formalności niezbędnych do przyjęcia na studia.
 2. Posiadasz tytuł:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Studiujesz dłużej niż 12 semestrów, bez względu czy wcześniej pobierałeś stypendia
  i/lub zapomogi, z zastrzeżeniem że w ramach okresu 12 semestrów świadczenia przysługują
  na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11
albo 12 semestrów.

 1. Do okresu, o którym mowa w pkt 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry
  na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów dziekańskich,
  z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
  lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera
  albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
Skip to content