Zasady przyznawania stypendium socjalnego regulują

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Regulamin świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne.

Jeśli jesteś studentem i znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz otrzymać stypendium socjalne. Uprawniającą do ubiegania się o to stypendium wysokość miesięcznego dochodu w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1 294,40 zł na osobę w rodzinie.

Do składu rodziny wliczamy:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, z zastrzeżeniem § 15, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Możesz składać wniosek bez dokumentowania dochodów innych osób z Twojej rodziny jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4,
 4. osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Jeśli miesięczny dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, masz obowiązek przedłożenia zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych.

Jeżeli nie dołączysz takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego.

Studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujący do stypendium socjalnego mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i w związku z tym przeprowadził się do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Aby jednak uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, musisz spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

Ustalając dochód rodziny studenta należy mieć m.in. na względzie, że dochód na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego ustalany jest na podstawie źródeł dochodów wymienionych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ponadto art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa zamknięty katalog osób, których dochody uwzględnia się przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Student i członkowie jego rodziny mogą jednakże posiadać środki na utrzymanie pochodzące ze źródeł spoza katalogu określonego w przepisach (np. ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego).

Należy również zauważyć, że stypendium socjalne przyznawane w uczelni stanowi dochód rodziny w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, a zatem otrzymanie tej formy wsparcia może ograniczyć studentowi możliwość wnioskowania o świadczenie z pomocy społecznej.

Stypendium nie możesz otrzymać m.in. jeśli:

 1. Twój dochód jest wyższy niż kryterium dochodowe uprawniające do stypendium socjalnego.
 2. Posiadasz tytuł:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Studiujesz dłużej niż 12 semestrów, bez względu czy wcześniej pobierałeś stypendia
  i/lub zapomogi, z zastrzeżeniem że w ramach okresu 12 semestrów świadczenia przysługują
  na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

 1. Do okresu, o którym mowa w pkt 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry
  na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów dziekańskich,
  z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
  lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 2. Nie jesteś studentem, np. po skreśleniu z listy studentów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego/ obronie pracy dyplomowej lub nie dopełniłeś formalności niezbędnych do przyjęcia na studia.
Skip to content