Stypendium dla osób Niepełnosprawnych

Zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych regulują:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Regulamin świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium nie możesz otrzymać m.in. jeśli:

 1. Nie jesteś studentem, np. po skreśleniu z listy studentów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego/ obronie pracy dyplomowej lub nie dopełniłeś formalności niezbędnych do przyjęcia na studia.
 2. Posiadasz tytuł:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Studiujesz dłużej niż 12 semestrów, bez względu czy wcześniej pobierałeś stypendia
  i/lub zapomogi, z zastrzeżeniem że w ramach okresu 12 semestrów świadczenia przysługują
  na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

 1. Do okresu, o którym mowa w pkt 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry
  na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów dziekańskich,
  z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
  lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 2. Wyjątkowo w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.
Skip to content