Fundacja Akademii WSEI

Fundacja Akademii WSEI

Fundacja pod nazwą Fundacja Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ustanowiona została przez Fundatora: Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktem notarialnym z dnia 5 grudnia 2017 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r nr 46 poz.203 ze zm.)

Fundacja posiada osobowość prawną, właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Fundacja została powołana w celu:

  1. wspierania działalności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w szczególności jej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
  2. upowszechniania w kraju i za granicą działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  3. wspierania organizacyjnego i koncepcyjnego rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  4. wsparcia rozwoju zdrowia publicznego oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej,
  5. działalności na rzecz osób starszych, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie wśród osób starszych,
  6. działania na rzecz rehabilitacji inwalidów, osób starszych, integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych

Głównym jednak celem powołania Fundacji było i jest wspieranie organizacyjne i koncepcyjne rozwoju Uczelni.

Rada Fundacji

Teresa

Bogacka

Katarzyna

Jarmuł-Drzewiecka

Mariusz

Paździor

Zarząd Fundacji

Sylwester

Bogacki

Skip to content