Oceny Komisji Akredytacyjnych

Zewnętrzne komisje akredytacyjne

Jakość kształcenia w Lubelskiej Akademii WSEI oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP), która działa przy Ministrze Zdrowia.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.). Działalność Komisji obejmuje ewaluację jakości kształcenia na studiach.

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Strona internetowa PKA – PRZEJDŹ TUTAJ

PKA aktualnie dokonując ewaluacji jakości kształcenia na studiach sprawdza w ramach oceny programowej:

 1. sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia (w tym m.in. koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się);
 2. realizację programu studiów (w tym m.in. treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się);
 3. warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym na etapie zaliczenia poszczególnych semestrów i lat oraz egzaminu dyplomowego;
 4. poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie (w tym: kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry);
 5. dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
 6. relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów (w tym m.in. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku);
 7. stopień umiędzynarodowienia kształcenia (w tym m.in. warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku);
 8. jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się (w tym m.in. wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia);
 9. dostępność i jakość informacji o studiach (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach);
 10. sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność (w tym: polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów).

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP), działa przy Ministrze Zdrowia. Każda uczelnia prowadząca studia na kierunku pielęgniarstwo musi uzyskać akredytację Ministra Zdrowia, który podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Strona internetowa KRASzPiP – PRZEJDŹ TUTAJ

Wyznaczeni członkowie KRASzPiP:

 1. wizytują placówki i sprawdzają ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia;
 2. składają wnioski do Ministra Zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała dotychczas oceny jakości kształcenia w Lubelskiej Akademii WSEI na następujących kierunkach studiów:

 • Administracja I stopnia – ocena pozytywna;
 • Administracja II stopnia – ocena pozytywna;
 • Psychologia studia 5-letnie – ocena pozytywna;
 • Psychologia I stopnia – ocena pozytywna;
 • Psychologia II stopnia – ocena pozytywna;
 • Pedagogika I stopnia – ocena pozytywna;
 • Pedagogika II stopnia – ocena pozytywna;
 • Ekonomia I stopnia – ocena pozytywna;
 • Ekonomia II stopnia – ocena pozytywna;
 • Zarządzanie I stopnia – ocena pozytywna;
 • Zarządzanie II stopnia – ocena pozytywna;
 • Transport I stopnia – ocena pozytywna;
 • Transport II stopnia – ocena pozytywna;
 • Informatyka I stopnia – ocena pozytywna;
 • Logistyka I stopnia – ocena pozytywna;
 • Finanse i Rachunkowość I stopnia – ocena pozytywna.

Pozytywną ocenę  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w Lubelskiej Akademii WSEI uzyskały następujące kierunki studiów:

 • Pielęgniarstwo I stopnia oraz studia pomostowe A, B, C, D, E;
 • Pielęgniarstwo II stopnia.

oraz dodatkowo Uczelnia uzyskała pozytywną opinię PKA oraz zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie następujących kierunków studiów:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;
 2. Informatyka II stopnia;
 3. Mechatronika I stopnia;
 4. Pedagogika studia 5-letnie;
 5. Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia;
Skip to content