mgr

Teresa

Bogacka

mgr

Teresa

Bogacka

Profil zawodowy

Jest pomysłodawcą i twórcą, a od chwili utworzenia w 2001 roku – Kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jako Kanclerz kompleksowo zarządza działalnością Uczelni. Pod jej kierownictwem WSEI osiągnęła status regionalnego lidera wśród szkół wyższych i jednej z wiodących uczelni niepublicznych w kraju.
Pracę zawodową rozpoczynała w administracji państwowej, m.in. pełniąc funkcję dyrektora w Międzywojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Lublinie.
W latach 1991–1999 w Lubelskiej Szkole Biznesu – początkowo zastępca dyrektora, w latach 1994–1999 roku wiceprezes zarządu. Aktywnie uczestniczyła w przekształceniach społeczno-gospodarczych w Polsce. Czerpiąc z doświadczeń Brytyjczyków, pomagała m.in. wdrażać zmiany w firmach związane z przejściem na gospodarkę rynkową.
Od 1999 roku Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, a od grudnia 2013 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Jako Prezes Fundacji utworzyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w październiku 2001 roku.
Od 2001 roku Teresa Bogacka, kierując dwiema instytucjami będącymi największymi we Wschodniej Polsce realizatorami projektów szkoleniowych i badawczych, zrealizowała ze środków europejskich ponad 100 projektów na kwotę przekraczającą 300 mln zł, obejmujących wsparciem kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny i innych regionów Polski.
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za działalność biznesową, społeczną i charytatywną. Najważniejsze odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu (2012) i odznaczenie „LUMEN MUNDI” ustanowione przez J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Józefa Życińskiego (2010).

Skip to content