Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie wyjazdu

Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego u Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej) zgodnie z podpisaną umową i „Zasadami przyznawania środków i finansowania wyjazdów studentów Lubelskiej Akademii WSEI” na rok akademicki 2023/2024.

W Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103)

 1. student rozliczający STUDIA za granicą ma w obowiązku:
  • złożyć oryginał zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records);
  • złożyć zaświadczenie o pobycie w uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia studiów;
  • złożyć „Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement 2022/2023” poprzez platformę Online Learning Agreement, OLA;
  • złożyć dokument „After Mobility” o zrealizowaniu założeń programowych studiów wraz z oceną poprzez platformę Online Learning Agreement, OLA;
  • wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej po ukończeniu mobilności (z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym);
  • wypełnić on-line Raport Uczestnika
 2. student rozliczający PRAKTYKI ZAWODOWE/STAŻ za granicą ma w obowiązku:
  • złożyć certyfikat o pobycie na praktykach zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk;
  • złożyć „Porozumienie o programie praktyk” – Learning Agreement 2023/2024”;
  • złożyć dokument „After Mobility” z informacją o zrealizowaniu założeń programowych praktyk i ewaluacją studenta;
  • wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej po ukończeniu mobilności (z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym);
  • wypełnić on-line Raport Uczestnika
 3. Kadra i pracownicy Akademii WSEI rozliczający wyjazd mają w obowiązku:
  • złożyć w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (p.103) zaświadczenie o okresie pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej i zrealizowaniu celu wyjazdu.
   • w przypadku wyjazdów w celach dydaktycznych, zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.
   • w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych zaświadczenie powinno zawierać informację o charakterze zrealizowanego szkolenia.
  • Dostarczyć sprawozdanie z realizacji mobilności,
  • wypełnić indywidualny Raportu Uczestnika online (on-line EU survey).

Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów/Learning Agreement” może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania programu Erasmus+.

Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.

Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelnia dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi dofinansowania według obowiązujących zasad programu Erasmus+.

Skip to content