Wymagania językowe

Wymagania językowe

Studenci winni wykazać się dobra znajomością j. angielskiego lub innego języka w którym student będzie studiował na uczelni przyjmującej. W tym celu można przedstawić dokument poświadczający co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub języka kraju docelowego (jeśli student posiada taki dokument). Dokumentem takim jest np. certyfikat językowy na poziomie B2 (lub wyższym).

W przypadku braku takiego dokumentu studenci będą zobowiązani zaliczyć test z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka na tym poziomie. Poszczególne instytucje przyjmujące mogą mieć szczególne wymagania dot. znajomości języka obcego, które uczestnik musi spełniać w chwili złożenia wniosku aplikacyjnego na wyjazd na studia/praktyki.

Z testu językowego zwolnieni są także studenci, którzy pochodzą z krajów, w których j. angielski jest językiem urzędowym.

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności student, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej przed rozpoczęciem i po ukończeniu mobilności.

Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (pok. 103), jeżeli nie jest w stanie wykonać testu on-line.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu.

Skip to content