Wyjazdy pracowników

Lubelska Akademia WSEI oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym możliwość udziału w międzynarodowej współpracy w ramach programu ERASMUS+.

  1. Nauczyciele akademiccy Lubelskiej Akademii WSEI mogą ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celach dydaktycznych.
  2. Pracownicy administracyjni Lubelskiej Akademii WSEI mogą ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazdy do zagranicznych uczelni/instytucji partnerskich w celach szkoleniowych.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ważną w danym roku akademickim. Warunkiem wymiany jest podpisanie umowy bilateralnej dotyczącej wymiany nauczycieli akademickich, między Lubelską Akademią WSEI, a uczelnią partnerską.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest ocena uzgodnionego pomiędzy stronami „Porozumienia o programie nauczania” („Erasmus+ Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching”). Najważniejszymi elementami przedstawionego programu są:

  • zakładane cele nauczania
  • program zajęć dydaktycznych
  • oczekiwane rezultaty.

Tematyka zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uczelnie partnerskiej w ramach programu Erasmus+ powinna korespondować z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną przez Akademię WSEI oraz powinna być powiązania z posiadaną przez Akademię WSEI bazą naukowo-dydaktyczną, zwłaszcza z nowo utworzonymi laboratoriami. Tematyka zajęć musi być także spójna ze Strategią Rozwoju Uczelni.

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ważną w danym roku akademickim oraz do współpracujących instytucji, organizacji, placówek badawczych itp.
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie umiejętności, kwalifikacji, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach z elementami szkolenia itp.
Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celach szkoleniowych w ramach programu ERASMUS+ jest ocena „Porozumienia o programie szkolenia” (Erasmus+ Mobility Agreement – Staff Mobility For Training”). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu wyjazdu są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Jak wziąć udział w programie

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć formularz zgłoszeniowy oraz ,,Porozumienie o programie nauczania” lub „Porozumienie o programie szkolenia” w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI w Lublinie (I piętro, pokój 103) w terminie do:

  • 30.06 – w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym
  • 31.10 – w przypadku wyjazdu w semestrze letnim

Więcej informacji dotyczących wyjazdów można uzyskać w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103)

Skip to content