KIERUNEK

Zarządzanie

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

To kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich ich obszarach. To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach czy administracji państwowej.

Dlaczego warto studiować

 • studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów o charakterze praktycznym;
 • program studiów jest stale monitorowany przez otoczenie Uczelni i dostosowywany do potrzeb pracodawców i rynku pracy;
 • zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych oraz praktyków życia gospodarczego, którzy na co dzień zarządzają dużymi firmami;
 • nowoczesna baza dydaktyczna i infrastruktura zapewniają realizację zajęć na wysokim poziomie, zarówno w siedzibie Uczelni, jak i w formie zdalnej;
 • studenci mają możliwość praktycznej nauki biznesu i zarządzania przy wykorzystaniu symulacyjnych gier menedżerskich;
 • studenci w trakcie studiów odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy;
 • w Uczelni organizowane są "Wykłady Mistrzów" prowadzone przez autorytety świata biznesu oraz cyklicznie warsztaty biznesowe, szkolenia i spotkania z podmiotami, które pomagają w otrzymaniu dofinansowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
 • Uczelnia współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o podpisane umowy, dzięki czemu pracodawcy współtworzą program studiów, dają wsparcie merytoryczne, zgłaszają swoje potrzeby i wymagania, co do przyszłych pracowników - daje to pewność, że nabyte kompetencje będą przydatne w pracy zawodowej;
 • dzięki współpracy z firmami studenci mają szansę na ciekawe praktyki, staże, pracę,
 • studenci mają możliwość skorzystania z połączenia studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi "Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi" (2 dyplomy w 2 lata) - absolwenci otrzymują dwa dyplomy: ukończenia studiów magisterskich oraz ukończenia studiów podyplomowych;
 • absolwenci studiów II stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych lub studiach podyplomowych MBA w Lubelskiej Akademii WSEI.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks;
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Absolwent specjalności E-biznes i zarządzanie firmą potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania, a w szczególności innowacyjnie wykonywać zadania takie jak:

 • utworzyć i prowadzić e-biznes;
 •  opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących w obrębie organizacji i ich otoczeniu, wraz z pogłębioną analizą wzajemnych relacji;
 • zastosować odpowiednie metody i procedury właściwego wykonywania zadań i realizacji celów organizacji oraz wypełniania roli zawodowej w perspektywie strategicznej;
 • sporządzać raporty, analizy i prognozy, służące podejmowaniu decyzji w kluczowych obszarach działalności organizacji.

Absolwent specjalności Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania, a w szczególności innowacyjnie wykonywać zadania takie jak:

 • przeprowadzić analizę problemów określonej jednostki terytorialnej i pozarządowej w kontekście zaspokajania potrzeb ich interesariuszy;
 • identyfikować źródła i pozyskiwać środki materialne niezbędne do realizacji celów w tym pisać wnioski, nawiązywać kontakty ze sponsorami, wykorzystywać nowe metody tj. sieci społecznościowe;
 • tworzyć projekty rozwojowe i zarządzać ich realizacją.

Absolwent specjalności Marketing i zarządzanie sprzedażą potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania, a w szczególności innowacyjnie wykonywać zadania takie jak:

 • wykorzystać narzędzia i instrumenty nowoczesnych technologii w sposób wpisujący się w globalne strategie rozwoju oparte na social media marketing;
 • zaplanować i zrealizować kampanię „e-marketingową” samodzielnie oraz pracując w zespole;
 • uruchomić własną działalność gospodarczą w Internecie i wykorzystywać Internet w działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Zarządzanie II st. są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz na stanowiskach specjalistycznych, analitycznych i doradczych w organizacjach/podmiotach o różnej charakterystyce, wykonując zadania związane z zarządzaniem w obrębie podstawowych obszarów funkcjonalnych ich działania, a także dostrzegając perspektywę organizacji jako systemu są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych, projektowych i zarządczych zespołach oraz do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14600 zł4370 zł2300 zł480 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24600 zł4370 zł2300 zł480 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów. .
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 250zł dla kandydatów na studia Psychologia II stopnia i Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content