KIERUNEK

Transport

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

1,5 roku / 3 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo – spedycyjnej. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu krajowego jak również międzynarodowego. Studia drugiego stopnia na kierunku Transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje i tytuł magistra na tym kierunku studiów.

Dlaczego warto studiować

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu transportu i logistyki. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w transporcie, kreowania innowacji w obszarze zarządzania procesami transportowymi, umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich i komunikacji, takich jak:

 • sieci komputerowe, bazy danych, Internet,
 • posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowego wspomagania prac inżynierskich, umiejętności stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych, matematycznego modelowania i symulacji komputerowej procesów transportowych.

Absolwenci są przygotowani do:

 • rozwiązywania problemów z zakresu planowania, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi,
 • projektowania inteligentnych systemów sterowania i kierowania ruchem, sterowania procesami transportowymi w transporcie kolejowym,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Osoba legitymująca się ww. kwalifikacją wie i potrafi:

 • wykonywać określone pogłębione zadania z zakresu zarządzania łańcuchami logistycznymi oraz sterowania procesami eksploatacji pojazdów;
 • analizować i prowadzić badania z zakresu optymalizacji łańcuchów dostaw;
 • oprzeć posiadaną wiedzę na dowodach naukowych i przyjętych normach;
 • wykorzystać nabyte kompetencje do rozpoznania złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • stosować specjalistyczną terminologię oraz w języku obcym na poziomie B2+ prowadzić debatę na temat zagadnień z zakresu transportu i logistyki
 • pracować w zespole i zarządzać nim.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny). Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks;
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Studia drugiego stopnia kierunku transport przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku transport, a także dla kierunków takich jak logistyka, budowa pojazdów, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

W ramach specjalności Budowa i eksploatacja pojazdów realizowane są moduły:

 • Diagnostyka pojazdów
 • Silniki spalinowe
 • Nadwozia i podwozia pojazdów
 • Sztuczna inteligencja w pojazdach
 • Trwałość i niezawodność pojazdów
 • Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Układy elektroniki i elektrotechniki
 • Materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów

Studia drugiego stopnia kierunku transport przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku transport, a także dla kierunków takich jak logistyka, budowa pojazdów, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

W ramach specjalności Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie realizowane są moduły:

 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
 • Zastosowanie informatyki w transporcie
 • Systemy lokalizacji i monitorowania w transporcie
 • Oddziaływanie transportu na środowisko
 • Zagrożenia w logistyce
 • Systemy transportu miejskiego

Perspektywy zawodowe

Osoba posiadająca ww. kwalifikację dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną jest przygotowana do pracy w jednostkach i firmach:

 • studialnych projektowych i badawczych;
 • biurach projektowych przemysłu motoryzacyjnego;
 • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych;
 • działach spedycyjnych przedsiębiorstw transportu drogowego i kolejowego;
 • miejskich zarządach dróg i ulic;
 • specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej;
 • przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich i towarowych;
 • centrach logistycznych;
 • zakładach utrzymania taboru;
 • firmach logistycznych i spedycyjnych;
 • stacjach diagnostycznych.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14250 zł4037,50 zł2125 zł445 zł
22125 zł2125 zł5*445 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij: