KIERUNEK

Psychologia

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Psychologia jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz pozwala lepiej poznać naturę człowieka- jego emocje, motywacje, ale również różnice i zachowania w relacjach międzyludzkich. Psychologia to najlepszy kierunek do studiowania dla ludzi otwartych, zainteresowanych drugim człowiekiem, gotowych nie tylko do słyszenia o problemach, ale przede wszystkim słuchania i niesienia wsparcia drugiej osobie. Empatia, umiejętność słuchania, otwartość i ciekawość to cechy, które powinna mieć osoba chcąca studiować psychologię. Absolwenci studiów II stopnia mają takie same uprawnienia jak absolwenci jednolitych studiów magisterskich.

Dlaczego warto studiować

Profilowanie specjalności realizowanych na studiach z psychologii w WSEI pozostaje w ścisłym związku z regionalnymi potrzebami w zakresie usług psychologicznych, stąd absolwenci uzyskują wysoką szansę na pozyskanie zatrudnienia w różnych obszarach życia społecznego.

Kształcenie na kierunku trwa 4 semestry i obejmuje łącznie na studiach stacjonarnych 1505 godz. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz 910 godz. na studiach niestacjonarnych (w tym w obu przypadkach praktyki zawodowe). Każdy przedmiot/moduł obejmuje obszerną, dostosowaną do zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się liczbę godzin kontaktowych. Ich uzupełnieniem są: samodzielna praca studentów oraz konsultacje indywidualne (konsultacje zaliczeniowo-egzaminacyjne i konsultacje diagnostyczno-badawcze) oraz praktyka zawodowa (ciągła i zadaniowa). Umożliwia to pełną realizację treści programowych i osiąganie zakładanych efektów uczenia się.
Kształcenie prowadzone jest z wykorzystaniem różnych form zajęć dydaktycznych zapewniających możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Większość przedmiotów jest realizowana przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych form. Dostarczanie studentom pogłębionej wiedzy dokonuje się głównie w formie wykładów, uzupełnianych pracą własną studentów. Rozwijanie umiejętności oraz budowanie kompetencji dokonuje się głównie w trakcie działań praktycznych, prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów, seminariów oraz konsultacji diagnostyczno-badawczych i konsultacji zaliczeniowo-egzaminacyjnych, a także praktyk zawodowych (ciągłych i zadaniowych). W przypadku każdego z przedmiotów wykorzystywana jest w różnym zakresie także platforma e-learningowa, gdzie nauczanie na odległość spełnia warunki określone przepisami.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia magisterskie jest posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego licencjata z psychologii i spełniają warunki określone Uchwałą Senatu WSEI. Uchwała Senatu WSEI określa, m.in.:

  • warunki decydujące o przyjęciu kandydata na studia;
  • niezbędne dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • przebieg postępowania rekrutacyjnego;
  • zasady rekrutacji na studia finansowane z europejskiego funduszu społecznego na kolejny rok akademicki.

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

  • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
  • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
  • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Absolwent jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: specjalisty w instytucjach szkoleniowych, rynku pracy, profesjonalnych działach personalnych (human resources) dużych firm i korporacji, firmach i ośrodkach zajmujących się rekrutacją personelu na stanowiska wykonawcze, poszukiwaniem specjalistów kluczowych, („head hunting”); trenera, konsultanta, szkoleniowca i menadżera różnych szczebli wspierającego i zarządzającego zasobami ludzkimi; psychologa i specjalisty w urzędach pracy w administracji państwowej i samorządowej; psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach specjalizującego się w zakresie diagnozy i preorientacji zawodowej; samodzielnego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę lub działalność gospodarczą lidera i animatora działań prowadzonych w ramach NGO;

Absolwent opanowuje nie tylko podstawowy kanon wiedzy psychologicznej, dotyczącej prawidłowości funkcjonowania człowieka, ale także zdobywa kompetencje z zakresu zachowań konsumenckich, marketingu i reklamy, psychologii organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, analizy zjawisk i patologii społecznych oraz gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi. Dodatkowo nabywa umiejętności praktyczne z zakresu przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w mediach, ośrodkach badania opinii społecznej, agencjach PR i reklamowych, w firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, ośrodkach pomocy społecznej, czy organizacjach pozarządowych, organizacjach zajmujących się wsparciem pracowników oraz dostosowania się do kultury organizacyjnej.

Absolwent  jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: specjalisty w instytucjach pomocowych, psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, zajmujących się wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami i wyzwaniami życia; trenera, konsultanta i edukatora wspierającego osoby i instytucje zajmujące się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych; psychologa i specjalisty ds. psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych i wychowawczych; psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach specjalizującego się w działaniach rozwojowych, wspierających i diagnostycznych; samodzielnego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę lub działalność gospodarczą w zakresie pomagania osobom z trudnościami psychologicznymi; lidera i animatora działań pomocowych i samopomocowych prowadzonych w ramach organizacji pozarządowych;

Absolwent jest przygotowany do pracy jako psycholog w niesieniu profesjonalnej pomocy w zakresie resocjalizacji; w pracy z młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne; w sądownictwie jako biegły sądowy, oceniając m. in. stan zdrowia psychicznego sprawców przestępstw, wiarygodność zeznań świadków czy też sytuację dziecka w rodzinie; w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; w zakładach karnych i aresztach śledczych; w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych; w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie poradnictwa postpenitencjarnego; w centrach pomocy rodzinie oraz w kuratorskiej służbie sądowej i w ośrodkach wczesnej interwencji.

Absolwent jest przygotowany do pracy z klientami i pacjentami w obszarze zdrowia somatycznego, psychicznego, zespołów psychopatologicznych i w zachowaniach dysfunkcjonalnych. Zna skuteczne narzędzia badawcze i strategie pomocowe. Posiada wiedzę i umiejętności diagnozowania klinicznego i neuropsychologicznego poprzez zastosowanie metod narracyjnych, kwestionariuszowych, eksperymentalnych. Potrafi dokonać analizy i interpretacji uzyskanych danych w świetle określonych założeń teoretycznych (osobowości, inteligencji, procesów poznawczych, motywacyjnych, systemu wartości, funkcjonowania człowieka w wymiarze psychosomatycznym i społecznym) oraz ocenić zasoby i ograniczenia na każdym etapie rozwoju człowieka – jego deficytów, typu zaburzeń czy dysfunkcjonalności. Jest więc przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w zakładach opieki leczniczej (w szpitalach i klinikach leczących zaburzenia psychiczne i neurologiczne oraz choroby somatyczne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych i małżeńskich, poradniach leczących uzależnienia, fundacjach, organizacjach samopomocowych związanych z opieką społeczną, sądach cywilnych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, opiece paliatywnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku uzyskują pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa, a więc ich perspektywa jest bardzo bogata – nasi absolwenci nie doświadczają trudności z uzyskaniem stałego zatrudnienia, zwłaszcza w obszarach związanych z preferowanymi specjalnościami.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15000 zł4750 zł2500 zł520 zł
26000 zł5700 zł3000 zł620 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Udostępnij:

Skip to content