KIERUNEK

Pedagogika

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Pedagogika to zawód, który daje ogromną satysfakcję, ale również wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To pedagog w dużej mierze kształtuje psychikę, wspiera i pomaga rozpoznawać zdolności, opiekuje się drugim człowiekiem czy uczestniczy w procesie resocjalizacji.
Studia Pedagogika II st. są skierowane do osób pragnących podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi, a także zdobyciem lub pogłębieniem merytorycznie i metodycznie wartościowego wykształcenia do profesjonalnego wykonywania zawodu pedagoga. Absolwent Pedagogiki II st. potrafi wykorzystać uzyskaną w trakcie studiów pogłębioną wiedzę pedagogiczną oraz interdyscyplinarną do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, w tym wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego,
terapeutycznego lub resocjalizacyjnego zarówno w warunkach opieki
całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym.
Wie jak współpracować z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej.
Studia na kierunku Pedagogika II st. są sprofilowane jako ogólnoakademickie, są prowadzone systemem przedmiotowym.

Dlaczego warto studiować

Pedagogika to kierunek dający szanse na wielostronny rozwój osobisty, oferujący zdobycie różnorodnych umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, co stwarza wiele możliwości na rynku pracy.
Studia na kierunku Pedagogika w Lubelskiej Akademii WSEI to:

 • nowoczesne studia praktyczne o bogatej infrastrukturze
 • atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • współpraca z instytucjami i praktykami zawodu
 • aktywny udział w badaniach, seminariach i konferencjach naukowych
 • innowacyjne metody prowadzenia zajęć
 • zdobycie zawodu, który w połączeniu z innymi naukami humanistycznymi daje szeroki wachlarz możliwości zawodowych
 • wrażliwość na indywidualne potrzeby studenta
 • propozycja działalności w kole naukowym, udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus, publikowania artykułów naukowo- dydaktycznych
 • możliwość zdobycia podwójnego dyplomu – magister pedagogiki, przygotowanie pedagogiczne.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, a także z dorosłymi przestępcami zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Program pedagogiki resocjalizacyjnej obejmuje m.in. diagnostykę resocjalizacyjną, elementy patologii społecznej i kryminologii, metodykę resocjalizacji instytucjonalnej i wolnościowej, profilaktykę niedostosowania społecznego i uzależnień a także psychoterapię resocjalizacyjną. Przygotowanie do zawodu mediatora prowadzone jest na takich przedmiotach jak: podstawy mediacji i negocjacji, strategie i taktyki negocjacji, trening interpersonalny, rozwiązywanie konfliktów, mediacja w szkole i w instytucji resocjalizacyjnej, praca z rodziną dysfunkcyjną i inne.

Przedmioty specjalnościowe to m.in.:
patologie społeczne i podkultury dewiacyjne, współczesne wyzwania w zakresie kryminologii, podstawy pedagogiki penitencjarnej, prawne podstawy resocjalizacji i mediacji, diagnostyka i metodyka resocjalizacji, metodyka pracy w zakresie współczesnych problemów niedostosowania społecznego i uzależnień, strategie i taktyki mediacji i negocjacji, trening umiejętności mediacyjnych, mediacje w różnych środowiskach.

Zajęcia w ramach tej specjalności są skierowane do wszystkich, których interesuje praca pedagogiczna z dzieckiem. Praca ta ukierunkowana jest na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, korekcji i kompensacji zaburzonych sfer rozwoju, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, budowanie pozytywnego podejścia dziecka do zadań edukacyjno-rozwojowych.
Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi w tym m. in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Przedmioty specjalnościowe to m.in.:
teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju – diagnoza i terapia, praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, metodyka zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych z dzieckiem ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju, organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego, metodyka zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (słuchu i wzroku), współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami, planowanie i ewaluacja IPWWR.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do pracy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Absolwenci uzyskują też kwalifikacje w zakresie mediacji, co umożliwi im samodzielne prowadzenie praktyki mediacyjnej. Posiadając wiedzę i umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów i sporów, mogą zostać stałymi mediatorami sądowymi, bądź prowadzić mediacje w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach mediacji, a także w instytucjach resocjalizacyjnych.
Absolwenci posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga terapeuty w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w placówkach oświatowych powinny uzyskać dodatkowo uprawnienia nauczycielskie.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
13800 zł3610 zł1900 zł400 zł
23800 zł3610 zł1900 zł400 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia II stopnia i Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content