KIERUNEK

Ekonomia

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Studia ekonomiczne to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki. Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii, dlatego jest to kierunek, na którym nauczysz się nie tylko świata finansów i przedmiotów związanych ściśle z ekonomią. Studiowanie Ekonomii II stopnia trzeba potraktować jak inwestycję. Poświęcony czas na nauczenie się na odpowiednim poziomie ekonomii i wszystkiego co z nią związane zaprocentuje później ciekawą karierą zawodową i wysokim wynagrodzeniem.

Dlaczego warto studiować

 • Ekonomia w Lubelskiej Akademii WSEI to kierunek z ponad 20-letnią tradycją;
 • Lubelska Akademia WSEI posiada kategorię naukową B+ w dyscyplinie ekonomia i finanse, dzięki temu absolwenci studiów magisterskich na kierunku Ekonomia mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej;
 • Dyplom na kierunku Ekonomia jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji;
 • Możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+;
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych i cenionych wykładowców akademickich, a także pracodawców i praktyków;
 • Nauka przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych; wykorzystywanych w różnych branżach, np., Symfonia - oprogramowanie do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych oraz symulacyjnych gier menedżerskich praktyczna nauka biznesu i zarządzania;
 • Programy studiów są dostosowywane do zmieniających się warunków na rynku pracy (wiedza na najwyższym poziomie);
 • Studenci nauczą się jak funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i nabędą też umiejętności niezbędne do własnego rozwoju oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu;
 • Studenci studiów II stopnia mają możliwość skorzystania z połączenia studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi „Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji”; „Rachunkowość i finanse”. Programy studiów magisterskich i podyplomowych wzajemnie się uzupełniają. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: 1. ukończenia studiów magisterskich i 2. ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Wybór tej specjalności pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy. Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości.
Postęp technologii, wprowadzanie innowacji jest nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa, tym samym gospodarki kraju, a także całej cywilizacji. Program na specjalności Przedsiębiorczość i Innowacje kładzie nacisk na komercjalizację wyników badań naukowych, transfer technologii, politykę i instrumenty wsparcia rozwoju firm, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu, analizę opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka, analizę rynku, projektowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych czy zarządzanie projektami innowacyjnymi. Absolwent zdobędzie wiedzę o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedzę na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

Specjalizacyjne treści kształcenia dotyczą przede wszystkim:

 • kształtowania innowacyjnych, przedsiębiorczych oraz kreatywnych postaw i zachowań;
 • wykształcenia umiejętności niezbędnych do przygotowywania i wdrażania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wysoko innowacyjnych;
 • nauki sporządzania analiz, biznes planów i strategii;
 • dostarczenia wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i funduszy venture capital.

Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw jest fundamentem rozwoju gospodarki. Dla oceny ich działalności i dla uzyskania podstawy do podejmowania decyzji istotne znaczenie ma wiedza finansowa. Studia na tej specjalności są kontynuacją studiów I stopnia, prowadzonych na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.
Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie finansów, rachunkowości i podatków w podmiotach gospodarczych i w sferze finansowej, w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę finansową i przygotowanie do diagnozy sytuacji finansowej wybranych obszarów działalności spółek a także ich syntetycznej oceny. Studia na specjalności Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dostarczają wiedzy w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości oraz o dyscyplinach uzupełniających takich jak: ekonomia i finanse oraz nauki prawne. Celem studiów jest także przekazanie wiedzy o podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
Treści kształcenia obejmują zaawansowaną wiedzę w zakresie syntetycznej i całościowej oceny spółek oraz znaczenia poszczególnych czynników wpływających na tę ocenę. Istotne znaczenie ma także gruntowna wiedza o problematyce kluczowych i aktualnych problemów w obszarze rachunkowości i opodatkowania podmiotów gospodarczych oraz prawidłowa diagnoza i percepcja czynników zewnętrznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów w specjalności „Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie” absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe i doradcze w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania: w przedsiębiorstwach (w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu (jak: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, itp.) przede wszystkim w zakresie: współpracy podmiotów gospodarczych z otoczeniem, sporządzania analiz, strategii i biznes planów, wdrażania innowacyjnych projektów, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej. Absolwent umie pracować w międzynarodowym zespole projektowym.

Ukończenie studiów w specjalności „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” daje przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w obszarze finansów podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym i publicznym, w tym przede wszystkim w spółkach kapitałowych oraz w firmach konsultingowych z obszaru zarządzania finansami, księgowości, pozyskiwania kapitału, doradztwa podatkowego. Ułatwia świadome prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci tej specjalności studiów posiadają umiejętności pozwalające im: na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych we własnej firmie oraz na zlecenie innych przedsiębiorstw; na opracowywanie sprawozdań finansowych i dokonywania ich analizy; na współpracę z osobami wprowadzającymi i eksploatującymi w przedsiębiorstwach informatyczne systemy wspomagania rachunkowości i finansów; na współpracę z kadrą inżynierską przedsiębiorstwa w celu finansowej optymalizacji procesu produkcyjnego; na finansową analizę procesu inwestycyjnego, w tym na przygotowanie prognoz ekonomiczno-finansowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Specjalność przygotowuje przede wszystkim do wykonywania pracy jako księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy i do pracy na stanowiskach pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych oraz odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24400 zł4180 zł2200 zł460 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij: