KIERUNEK

Pielęgniarstwo

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin, Warszawa

O kierunku

Niesienie pomocy drugiej osobie- tak w skrócie można opisać zawód pielęgniarki i pielęgniarza. Potrzeba pomagania i wielkie serce to konieczne cechy, jakie powinien posiadać kandydat starający się o pracę w tej profesji. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest zawodem z przyszłością. Ciągły niedobór personelu szpitali i przychodni sprawia, że rośnie pozycja zawodowa pielęgniarek, również ich zarobki. Daje to całej grupie zawodowej motywację do dalszego kształcenia się, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia i awansów. Dziś w tym zawodzie jest miejsce na osiągnięcia naukowe i karierę.

Dlaczego warto studiować

Zajęcia dla kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia odbywają się w salach wyposażonych w najnowocześniejszą technologię multimedialną. Uczelnia posiadana rozwiązania multimedialne pozwalające skutecznie realizować proces dydaktyczny niezależnie od okoliczności, bez ograniczania studentom możliwości samodzielnej nauki i zdobywania wiedzy. Zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach specjalistycznych, tj.:

1. Centrum Symulacji Medycznej pomieszczenia i sale:

 • sale symulacji wysokiej wierności opieki pielęgniarskiej z symulatorami medycznymi,
 • sala symulacji niskiej wierności z zakresu ALS;
 • sala symulacji niskiej wierności z zakresu BLS;
 • sala symulacji niskiej wierności do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (myjnia pacjentów);
 • sale do egzaminu OSCE, zamiennie użytkowane do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi;
 • sala do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi, zamiennie użytkowana do egzaminu OSCE.

2. Pracownie umiejętności pielęgniarskich, gdzie podstawowym wyposażeniem są nowoczesne łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi. Znajdują się tu również fantomy i symulatory do ćwiczeń, drobny sprzęt medyczny, bielizna pościelowa i osobista, plansze anatomiczne i fizjologiczne, meble dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i biurowy.

3. Pracownia anatomiczno-fizjologiczna, która została wyposażona m.in. w:

 • wirtualny stół anatomiczny - interaktywne narzędzie edukacyjne z funkcją wizualizacji narządów i układów, które znacząco podnosi jakość kształcenia;
 • szkielet człowieka z elastycznym kręgosłupem;
 • tułów (14 części z głową);
 • ucho- model;
 • oko model;
 • serce –model;
 • układ naczyniowy wielkości naturalnej;
 • nerka z nefronami i naczyniami krwionośnymi;
 • układ trawienny na tablicy;
 • plansze anatomiczne poszczególnych układów.

5. Pracownia biochemiczno-biofizyczna. Ćwiczenia z modułów organizowanych w pracowni są prowadzone na bazie „Laboratorium Analiz Substancji Szkodliwych w Produktach Rolnictwa i
Żywności”, które mieści się w głównym budynku Lubelskiej Akademii WSEI w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Ukończenie studiów umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia i podjęcie kształcenia w ramach kształcenia podyplomowego.

Specjalności

Program studiów obejmuje:

 • moduły i zawarte w nich kursy o charakterze ogólnouczelnianym (Moduł A – nauki podstawowe i B – nauki społeczne i humanistyczne);
 • moduły i zawarte w nich kursy o charakterze podstawowym (Moduł C – nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej);
 •  moduły i zawarte w nich kursy o charakterze kierunkowym (Moduł D – nauki w zakresie opieki specjalistycznej);
 • moduły do wyboru w tym moduł związany z przygotowaniem i obroną dyplomu;
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Modułowy system kształcenia łączy w sobie naukę praktycznych umiejętności z pozyskiwaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej i jej zastosowanie w konkretnych sytuacjach zawodowych. Integralną częścią modułu są zajęcia w większości prowadzone przez praktyków, co pozwala na sprawniejsze realizowanie procesu kształcenia, bowiem student ma szansę na opanowanie większej ilości praktycznych umiejętności

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem praw pacjenta. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B1. Jest także uprawniony do kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Osoby posiadające opisywaną kwalifikację mają możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK (mgr piel.).

Absolwent jest przygotowany do:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w stosunku do osób zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • wykonywania zawodu w zakładach opieki zdrowotnej, w środowisku nauczania i wychowania, w pracy, w domach pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania i pobytu pacjenta;
 • pracy w organach samorządu pielęgniarek i położnych;
 • pracy na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • pracy w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pracy w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących;
 • pełnienia służby na stanowiskach w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną a także w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
16000 zł5700 zł3000 zł620 zł
26200 zł5890 zł3100 zł640 zł
36200 zł5890 zł3100 zł640 zł

Opłaty - Warszawa

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
16200 zł5890 zł3100 zł640 zł
26200 zł5890 zł3100 zł640 zł
36200 zł5890 zł3100 zł640 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content