KIERUNEK

Pedagogika

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Pedagogika to zawód, który daje ogromną satysfakcję, ale również wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To pedagog w dużej mierze kształtuje psychikę, wspiera i pomaga rozpoznawać zdolności, opiekuje się drugim człowiekiem czy uczestniczy w procesie resocjalizacji.

Studia skierowane są do osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową i uzyskały świadectwo maturalne oraz są zainteresowane pracą z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi, a także zdobyciem merytorycznie i metodycznie wartościowego wykształcenia do profesjonalnego wykonywania zawodu pedagoga.

Program Kierunku Pedagogika I st. to innowacyjna i interdyscyplinarna wiedza o rozwoju, opiece, wychowaniu, uczeniu się i nauczaniu. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, resocjalizacji, socjologii w ramach modułów: ogólnouczelnianego, kierunkowego, nowoczesnych koncepcji w pedagogice oraz modułów specjalnościowych. Studia na kierunku Pedagogika I st. są sprofilowane praktycznie, są prowadzone systemem modułowym.

Dlaczego warto studiować

Studia na kierunku Pedagogika w Lubelskiej Akademii WSEI to:

  • nowoczesne studia praktyczne o bogatej infrastrukturze
  • atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy
  • współpraca z instytucjami i praktykami zawodu
  • aktywny udział w badaniach, seminariach i konferencjach naukowych
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć
  • zdobycie zawodu, który w połączeniu z innymi naukami humanistycznymi daje szeroki wachlarz możliwości zawodowych
  • wrażliwość na indywidualne potrzeby studenta
  • propozycja działalności w kole naukowym, udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus, publikowania artykułów naukowo- dydaktycznych
  • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia
  • Absolwenci studiów I st. w Akademii WSEI są przyjmowani na studia II st. i otrzymują dodatkowe bonifikaty przeznaczone dla absolwentów Uczelni.

Specjalności

Zajęcia w ramach tej specjalności są skierowane do wszystkich, których interesuje praca z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi wymagającymi opieki, terapii i profesjonalnego wsparcia.
Absolwent posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do prowadzenia pracy opiekuńczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, stosowania nowoczesnych metod i technik terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Absolwent tej specjalności posiada także umiejętności dotyczące opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.
Posiada kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz osobami niepełnosprawnymi. Absolwenci tej specjalności mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach edukacji w ramach studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Moduły specjalnościowe to:
moduł pedagogiki resocjalizacyjnej, moduł umiejętności komunikacyjnych, moduł podstaw kryminologii, moduł systemów instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych, moduł diagnozy i terapii w resocjalizacji, moduł podstaw profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego, moduł prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, warsztat metodyki oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacji, praktyki zawodowe.

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką przestępczości, uzależnień, zachowań dewiacyjnych oraz dysfunkcji rodziny.
Celem studiów jest przygotowanie studentów do fachowego zajmowania się problemami społecznymi, prowadzenia pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej oraz dokonywania zabiegów resocjalizacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Absolwent jest przygotowany do: diagnozowania i przeciwdziałania problemów społecznych, konstruowania programów profilaktycznych i resocjalizacji, oceniania metod i procedur do realizacji określonych działań, pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych, rozpoznawania zjawisk wymagających interwencji, wprowadzania innowacji pedagogicznych w działalności resocjalizacyjnej, współpracy z otoczeniem w aspekcie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Absolwenci tej specjalności mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach edukacji w ramach studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Moduły specjalnościowe to:
warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, moduł umiejętności komunikacyjnych, autoewaluacja i projektowanie rozwoju zawodowego, moduł metodyka opieki i wsparcia rodziny, moduł organizacja instytucji i procesów opiekuńczo-wychowawczych, terapia specyficznych zaburzeń w uczeniu się, moduł metodyka działań terapeutycznych, warsztat pedagoga terapeuty, praktyki zawodowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy:
•w charakterze wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu dziennego, rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego,
•w charakterze wychowawcy w świetlicach i ogniskach wychowawczych oraz klubach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci,
•w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
•w świetlicach terapeutycznych i klasach integracyjnych,
•w instytucjach pomocy społecznej (np. domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej),
•w zakładach poprawczych,
•w zakładach karnych,
•w ośrodkach leczenia uzależnień dzieci i młodzieży,
•w stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
•w centrach pomocy rodzinie,
•w ośrodkach pomocy rodzinie.

Uczelnia oferuje możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie studiów II stopnia (magisterskich).

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia II stopnia i Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content