Bezpieczeństwo wewnętrzne

KIERUNEK

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

To kierunek dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prawa, administracji i nauk o polityce, jak również poznać praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo.

Dlaczego warto studiować

 • kształcimy w zakresie teoretycznego i praktycznego funkcjonowania służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo;
 • przygotowujemy przyszłych absolwentów do pracy w organach ścigania i służbach o charakterze prewencyjnym, czy też ochrony informacji niejawnych;
 • zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego czy prawa wojskowego;
 • na studiach I stopnia studenci nie piszą tradycyjnej pracy licencjackiej, natomiast opracowują w formie projektu rozwiązanie wybranego problemu w zakładzie pracy, który prezentują podczas egzaminu licencjackiego oraz odpowiadają na pytania związane ze zrealizowanym programem studiów;
 • kandydaci na studia, którzy mają udokumentowane doświadczenie zawodowe, mają możliwość złożenia dokumentów potwierdzających to doświadczenie podczas rekrutacji i ubieganie się o uznanie efektów uczenia się w zakresie wybranych modułów, w tym modułu praktycznego (praktyki zawodowe);
 • absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w Lubelskiej Akademii WSEI na kierunkach: Administracja II st., Zarządzanie II st., Pedagogika II st.;
 • możliwość nauki w nowoczesnych laboratoriach - Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, wirtualnej strzelnicy oraz wirtualnym laboratorium informatycznym w zakresie nowoczesnej aplikacji do nauki zarządzania kryzysowego;
 • zajęcia prowadzone przez przedstawicieli pracodawców i praktyków w obszarach dotyczących tematyki zajęć;
 • realizacja zajęć, w tym metody uczenia i weryfikacja efektów uczenia się w systemie modułowym;

Specjalności

Absolwent specjalności „Zarządzanie kryzysowe” zdobywa poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego, m.in:

 • potrafi przygotować dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego, np. plan;
 • potrafi współpracować w ramach zespołów zarządzania kryzysowego;
 • potrafi podejmować samodzielne decyzje w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych;
 • potrafi wykorzystać praktycznie procedury operacyjne stosowane w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych;
 • analizuje przyczyny powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa oraz potrafi zidentyfikować źródła zagrożenia;
 • wie jakie czynności należy podjąć aby przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym oraz potrafi dobrać odpowiednie metody działania aby zminimalizować ich negatywne skutki.

Absolwent specjalności „Kryminalistyka i kryminologia” zdobywa poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem kryminalistyki i kryminologii, m.in:

 • potrafi rozwiązywać praktyczne problemy w obszarze kryminalistyki i kryminologii;
 • potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki informatyczne po zapoznaniu się z funkcjonowaniem laboratorium cyberbezpieczeństwa;
 • potrafi diagnozować i opisywać zjawiska społeczne związane z występowaniem wieloaspektowych zagrożeń;
 • potrafi rozpoznawać różnorodne aspekty związane z motywacją i działaniami sprawców czynów zabronionych oraz różnorodne aspekty związane z ofiarami;
 • przestępstw oraz badaniem ich roli w genezie przestępstwa;
 • zna przepisy prawa karnego i inne prawne aspekty zwalczania przestępczości w Polsce i Unii Europejskiej.

Perspektywy zawodowe

Stanowiska merytoryczne i kierownicze w obszarach: administracji publicznej, ochrony osób i mienia, detektywistyki i zarządzania kryzysowego. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach/firmach o różnym profilu działalności, m.in. na stanowiskach: funkcjonariusz służb mundurowych; urzędnik w jednostkach administracji samorządowej (w tym stanowiska kierownicze, stanowisko specjalisty, inspektora); analityk. Zatrudnienie w służbach mundurowych: Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Straż pożarna, Służba Więzienna, Straż miejska. Służba w Siłach Zbrojnych RP, w tym w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Wojskach Obrony Terytorialnej. Absolwenci podejmują także zatrudnienie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14200 zł3990 zł2100 zł440 zł
24200 zł3990 zł2100 zł440 zł
34200 zł3990 zł2100 zł440 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content