Psychologia dla magistrów

KIERUNEK

Psychologia dla magistrów

Studia jednolite magisterskie

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

5 lat / 10 semestrów

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Psychologia jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz pozwala lepiej poznać naturę człowieka- jego emocje, motywacje, ale również różnice i zachowania w relacjach międzyludzkich. Psychologia to najlepszy kierunek do studiowania dla ludzi otwartych, zainteresowanych drugim człowiekiem, gotowych nie tylko do słyszenia o problemach, ale przede wszystkim słuchania i niesienia wsparcia drugiej osobie. Empatia, umiejętność słuchania, otwartość i ciekawość to cechy, które powinna mieć osoba chcąca studiować psychologię.

Dlaczego warto studiować

Kształcenie na kierunku trwa 10 semestrów (5 lat) i obejmuje łącznie na studiach stacjonarnych 3750 godz. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz 2280 godz. na studiach niestacjonarnych (w tym w obu przypadkach praktyki zawodowe). Każdy przedmiot/moduł obejmuje obszerną, dostosowaną do zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się liczbę godzin kontaktowych. Ich uzupełnieniem są: samodzielna praca studentów oraz konsultacje indywidualne (konsultacje zaliczeniowo-egzaminacyjne i konsultacje diagnostyczno-badawcze) oraz praktyka zawodowa (ciągła i zadaniowa). Umożliwia to pełną realizację treści programowych i osiąganie zakładanych efektów uczenia się.
Kształcenie prowadzone jest z wykorzystaniem różnych form zajęć dydaktycznych zapewniających możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Większość przedmiotów jest realizowana przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych form. Dostarczanie studentom pogłębionej wiedzy dokonuje się głównie w formie wykładów, uzupełnianych pracą własną studentów. Rozwijanie umiejętności oraz budowanie kompetencji dokonuje się głównie w trakcie działań praktycznych, prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów, seminariów oraz konsultacji diagnostyczno-badawczych i konsultacji zaliczeniowo-egzaminacyjnych, a także praktyk zawodowych (ciągłych i zadaniowych). W przypadku każdego z przedmiotów wykorzystywana jest w różnym zakresie także platforma e-learningowa, gdzie nauczanie na odległość spełnia warunki określone przepisami.
Absolwenci studiów jednolitych (magisterskich) na kierunku psychologia w WSEI mają możliwość uzyskiwać w trakcie dalszej nauki specjalizacje zawodowe z psychologii sądowej, z psychologii klinicznej oraz uprawnienia psychologa-nauczyciela; mogą kontynuować naukę na różnorodnych studiach podyplomowych; a także mogą podejmować studia III stopnia (studia doktoranckie).

Specjalności

Absolwent jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: specjalisty w instytucjach szkoleniowych, rynku pracy, profesjonalnych działach personalnych (human resources) dużych firm i korporacji, firmach i ośrodkach zajmujących się rekrutacją personelu na stanowiska wykonawcze, poszukiwaniem specjalistów kluczowych, („head hunting”); trenera, konsultanta, szkoleniowca i menadżera różnych szczebli wspierającego i zarządzającego zasobami ludzkimi; psychologa i specjalisty w urzędach pracy w administracji państwowej i samorządowej; psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach specjalizującego się w zakresie diagnozy i preorientacji zawodowej; samodzielnego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę lub działalność gospodarczą lidera i animatora działań prowadzonych w ramach NGO;

Absolwent opanowuje nie tylko podstawowy kanon wiedzy psychologicznej, dotyczącej prawidłowości funkcjonowania człowieka, ale także zdobywa kompetencje z zakresu zachowań konsumenckich, marketingu i reklamy, psychologii organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, analizy zjawisk i patologii społecznych oraz gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi. Dodatkowo nabywa umiejętności praktyczne z zakresu przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w mediach, ośrodkach badania opinii społecznej, agencjach PR i reklamowych, w firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, ośrodkach pomocy społecznej, czy organizacjach pozarządowych, organizacjach zajmujących się wsparciem pracowników oraz dostosowania się do kultury organizacyjnej.

Absolwent jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: specjalisty w instytucjach pomocowych, psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, zajmujących się wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami i wyzwaniami życia; trenera, konsultanta i edukatora wspierającego osoby i instytucje zajmujące się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych; psychologa i specjalisty ds. psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych i wychowawczych; psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach specjalizującego się w działaniach rozwojowych, wspierających i diagnostycznych; samodzielnego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę lub działalność gospodarczą w zakresie pomagania osobom z trudnościami psychologicznymi; lidera i animatora działań pomocowych i samopomocowych prowadzonych w ramach organizacji pozarządowych;

Absolwent jest przygotowany do pracy jako psycholog w niesieniu profesjonalnej pomocy w zakresie resocjalizacji; w pracy z młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne; w sądownictwie jako biegły sądowy, oceniając m. in. stan zdrowia psychicznego sprawców przestępstw, wiarygodność zeznań świadków czy też sytuację dziecka w rodzinie; w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; w zakładach karnych i aresztach śledczych; w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych; w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie poradnictwa postpenitencjarnego; w centrach pomocy rodzinie oraz w kuratorskiej służbie sądowej i w ośrodkach wczesnej interwencji.

Absolwent jest przygotowany do pracy z klientami i pacjentami w obszarze zdrowia somatycznego, psychicznego, zespołów psychopatologicznych i w zachowaniach dysfunkcjonalnych. Zna skuteczne narzędzia badawcze i strategie pomocowe. Posiada wiedzę i umiejętności diagnozowania klinicznego i neuropsychologicznego poprzez zastosowanie metod narracyjnych, kwestionariuszowych, eksperymentalnych. Potrafi dokonać analizy i interpretacji uzyskanych danych w świetle określonych założeń teoretycznych (osobowości, inteligencji, procesów poznawczych, motywacyjnych, systemu wartości, funkcjonowania człowieka w wymiarze psychosomatycznym i społecznym) oraz ocenić zasoby i ograniczenia na każdym etapie rozwoju człowieka – jego deficytów, typu zaburzeń czy dysfunkcjonalności. Jest więc przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w zakładach opieki leczniczej (w szpitalach i klinikach leczących zaburzenia psychiczne i neurologiczne oraz choroby somatyczne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych i małżeńskich, poradniach leczących uzależnienia, fundacjach, organizacjach samopomocowych związanych z opieką społeczną, sądach cywilnych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, opiece paliatywnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku uzyskują pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa, a więc ich perspektywa jest bardzo bogata – nasi absolwenci nie doświadczają trudności z uzyskaniem stałego zatrudnienia, zwłaszcza w obszarach związanych z preferowanymi specjalnościami.

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Udostępnij:

Skip to content