Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KIERUNEK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

5 lat / 10 semestrów

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

To jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Od roku akademickiego 2019/2020 pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mają wyłącznie Uczelnie, które spełniają warunki prawne określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Akademia WSEI posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do prowadzenia studiów na Pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Dlaczego warto studiować

Studia jednolite 5 – letnie magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Lubelskiej Akademii WSEI:
-poszerzają horyzonty myślowe,
-pogłębiają świadomość siebie,
-przygotowują do uczestnictwa w zmiennym i dynamicznym świecie,
-uczą relacji z drugim człowiekiem,
-przygotowują dzieci i uczniów do nauki na dalszych etapach kształcenia.
Uczelnia zapewnia:
- wysoką jakość kształcenia,
- nowoczesne studia praktyczne o bogatej infrastrukturze,
- kompetentną kadrę naukową i praktyczną,
- otwartość władz uczelni na innowacyjne rozwiązania edukacyjne,
- współpracę nauczycieli akademickich ze studentami,
- indywidualne podejście do studentów,
- dbałość o poziom wiedzy, umiejętności praktycznych oraz zdobycie kluczowych kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela,
- uczestnictwo w kołach naukowych, badaniach empirycznych, wyjazdów w ramach programu Erasmus, seminariach, konferencjach naukowo – dydaktycznych i innej zróżnicowanej działalności w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Studia skierowane są do osób, które ukończyły szkołę średnią, uzyskując świadectwo maturalne, zainteresowanych pracą z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, zdobyciem merytorycznie oraz metodycznie wartościowego wykształcenia do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
Absolwent uzyska przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli, uzyskując tytuł magistra.

Program Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna opiera się na innowacyjnej i interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu, uczeniu się i nauczaniu dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnej edukacji.
Wybrane treści realizowane w ramach modułów: przygotowanie psychologiczno–pedagogiczne; przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej do integracji; wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; podstawy dydaktyki zintegrowanej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej; metodyka obszarów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy, umiejętności dzieci i uczniów; dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej; organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami; podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli; kultura języka; praktyki zawodowe.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna: pedagogika ogólna, psychologia ogólna, filozoficzne podstawy edukacji, antropologia kulturowa, socjologia edukacji, metodologia badań pedagogicznych, pojęcia i systemy pedagogiczne, etyka zawodu nauczyciela, pedeutologia i in.

Przedmioty specjalnościowe:
dydaktyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; metodyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, informatycznej, zdrowotnej, wychowania fizycznego, metodyka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; modele wspierania rozwoju dziecka, konstruowanie programów nauczania, projekt edukacyjny w przedszkolu i szkole, diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztaty metod aktywizujących, monitorowanie i ocenianie osiągnięć dziecka w przedszkolu i w klasach I-III.

Perspektywy zawodowe

  • Przedszkola publiczne, niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego
  • Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
  • Klasy I-III szkoły podstawowej
  • Świetlica szkolna
  • Żłobki, kluby dziecięce
  • Instytucje opiekuńczo – wychowawcze, specjalizujące się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14600 zł4370 zł2300 zł480 zł
24700 zł4465 zł2350 zł490 zł
34700 zł4465 zł2350 zł490 zł
44700 zł4465 zł2350 zł490 zł
55000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14200 zł3990 zł2100 zł440 zł
24400 zł4180 zł2200 zł460 zł
34400 zł4180 zł2200 zł460 zł
44400 zł4180 zł2200 zł460 zł
54800 zł4560 zł2400 zł500 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Udostępnij:

Skip to content