Wykorzystaj swoją szansę z biurem karier WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Wykorzystaj swoją szansę z biurem karier WSEI

Okres realizacji

01.07.2017 - 30.06.2020

Wysokość dofinansowania

906 720,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

764 183,62 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia lub kontynuowanie nauki przez 21% z 400 studentów/ek Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji poprzez włączenie w proces kształcenia oraz poszerzenie zakresu i jakości usług biura karier WSEI do 30.06.2020 r.

Planowane działania

  1. Rozwój 1 narzędzia diagnozowania kompetencji.
  2. Doradztwo (poradnictwo zawodowe, którego wynikiem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania i identyfikacja potrzeb oraz coaching kariery).
  3. Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
  4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie zawodu zgodnego z kierunkiem studiów danej osoby oraz wsparcie po podjęciu zatrudnienia w postaci 3 miesięcznego mentoringu w miejscu pracy.

Udział w projekcie przyczyni się do nabycia wśród uczestników dodatkowych umiejętności co zdecyduje, iż staną się oni dobrze przygotowani do wkroczenia na rynek pracy i sprostają wysokim oczekiwaniom pracodawców.

Grupy docelowe

Projekt obejmuje swym działaniem 400 studentów/tek(w tym 200 K) ostatnich 3 semestrów studiów w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia),

  • kompletność dokumentów rekrutacyjnych,
  • wymóg aby kandydat był studentem studiów jednego z 3 ostatnich semestrów,
  • pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne,
  • odpowiedni poziom wiedzy pozyskanej w trakcie nauki (kryterium weryfikowane na podstawie wyników).

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie w/w kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

Skip to content