Skazani na sukces – program stażowy dla studentów WSEI w Lublinie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Skazani na sukces – program stażowy dla studentów WSEI w Lublinie

Okres realizacji

01.04.2018 - 30.11.2019

Wysokość dofinansowania

718 400,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

696 848,00 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 65 (19K/46M) studentów z kierunków Informatyka, Logistyka i Psychologia zbliżających się do wejścia na rynek pracy, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację programów stażowych we współpracy ze otoczeniem biznesu. Udział w stażach przyczyni się do wzrostu praktycznych umiejętności studentów; pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego natomiast wśród pracodawców nastąpi wzrost świadomości o konieczności włączania się do procesu kształcenia przyszłych pracowników.

Grupy docelowe

Studenci dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków Informatyka, Logistyka, Psychologia – w latach akademickich 2017/2018 w przypadku Informatyki i Logistyki studenci 6 i 7 semestru, w przypadku Psychologii 10 semestru oraz w latach akademickich 2018/2019 w przypadku Informatyki i Logistyki 6 i 7 semestru natomiast w przypadku Psychologii 9 i 10 semestru

W ramach projektu realizowane będą staże w wymiarze 360 godzin w okresie 16 tygodni ( min. 20 godzin zadań stażowych tygodniowo ).
Dla uczestników projektu zaplanowano stypendium stażowe wypłacane za okres trwania stażu; zwrot kosztów dojazdu; ubezpieczenie; niezbędne badania lekarskie

W związku z ograniczoną liczbą miejsc wsparciem objętych będzie:

 • Informatyka
  • rok akademicki 2017/2018-  16 studentów
  • rok akademicki 2018/2019- 11 studentów
 • Logistyka
  • rok akademicki 2017/2018- 15 studentów
  • rok akademicki 2018/2019- 11 studentów
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie)
  • rok akademicki 2017/2018-  7 studentów
  • rok akademicki 2018/2019- 5 studentów

Działania zaplanowane w projekcie będą prowadzone w sposób niedyskryminujący żadnej z grup.

Skip to content