Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Młodzi Zdolni ze Świdnika

Okres realizacji

01.09.2018 - 30.06.2020

Wysokość dofinansowania

397 740,50 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

345 583,82 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój oferty WSEI w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 360 uczniów (160 dziewcząt/ 200 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

  • zidentyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień uczniów 360 uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VI 9-12 lat oparciu o koncepcję Gardnera,
  • podniesienie kompetencji wspierających rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy u 80% uczniów objętych działaniami projektu do czerwca 2020 roku,
  • podniesienie kompetencji 80% z pośród 100 (80 kobiet/ 20 mężczyzn) rodziców uczniów w zakresie identyfikacji uzdolnień dziecka i wspierania jego rozwoju w oparciu o zasoby i mocne strony. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom do czerwca 2020 roku

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację:

  • Programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień złożonego z 4 bloków tematycznych i 1 utrwalającego nabyte kompetencje w blokach 1-4 dla Uczniów w wieku 9-12 lat klas 4-6,
  • Zajęć dydaktycznych dla 100 rodziców Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów
  • Uruchomienie platformy e-learningowej dedykowanej działania skierowanym do uczniów
    i rodziców
  • Współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego Organem prowadzącym Gminą Miejską Świdnik i Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie tj. we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji stanowiących gwarancję trwałości rezultatów

Planowane działania

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej 3 ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wnioskodawca w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

Grupy docelowe

Działaniami zostaną objęci Uczniowie klas IV-VI (9-12 lat), w 2 edycjach po 180 Uczniów = 360 Uczniów (160 dziewcząt/ 200 chłopców) i po 50 Rodziców w edycji = 100 (80 kobiet/ 20 mężczyzn)

Skip to content