Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Młodzi Zdolni z Lublina

Okres realizacji

01.09.2018 - 30.06.2020

Wysokość dofinansowania

424 144,50 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

368 524,84 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój oferty Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 400 uczniów (180 dziewcząt/220 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Lublin oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

  • Zidentyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień 400 uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VI, w wieku 9-12 lat w oparciu o koncepcję Gardnera
  • podniesienie kompetencji wspierających rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy u 80% uczniów objętych działaniami projektu do czerwca 2020 roku.
  • podniesienie kompetencji 80% z pośród 200 (160 kobiet, 40 mężczyzn) rodziców uczniów w zakresie identyfikacji uzdolnień dziecka i wspierania jego rozwoju w oparciu o zasoby i mocne strony. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom do czerwca 2020

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację:

  • Programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień złożonego z 4 bloków tematycznych i 1 utrwalającego nabyte kompetencje w blokach 1-4 dla Uczniów w wieku 9-12 lat, klas 4-6,
  • Zajęć dydaktycznych dla 200 rodziców Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów
  • Uruchomienie platformy e-learningowej dedykowanej działania skierowanym do uczniów i rodziców
  • Współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego Organem prowadzącym (Gminą Lublin) i Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie tj. we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji stanowiących gwarancję trwałości rezultatów.

Planowane działania

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej 3 ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wnioskodawca w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

Produkty projektu

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej 3 ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wnioskodawca w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

Grupy docelowe

Działaniami zostaną objęci Uczniowie klas IV-VI (9-12 lat), w 2 edycjach po 200 Uczniów = 400 Uczniów (180 dziewcząt/ 220 chłopców) i po 100 Rodziców w edycji = 200 (160 dziewcząt/ 40 chłopców)

Skip to content