Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim uwzględniający światowe trendy gospodarcze dla kierunku Ekonomia II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim uwzględniający światowe trendy gospodarcze dla kierunku Ekonomia II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Okres realizacji

01.04.2017 - 30.09.2019

Wysokość dofinansowania

2 183 056,50 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 117 563,50 PLN

Cel projektu

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Ekonomia II stopnia w WSEI w Lublinie do 30.09.2019r.

Planowane działania

 1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Projekt obejmuje swoim działaniem opracowanie i realizację umiędzynarodowionego programu całego cyklu kształcenia na studiach II stopnia Ekonomia w j. angielskim będzie przebiegać w 6 et:
  • Ukierunkowanie programu na studenta.
  • Internacjonalizacja treści programu.
  • Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania.
  • Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania
  • Internacjonalizacja strategii oceniania.
  • Po realizacji pkt. 1 do 5 – nastąpi realizacja pełnego programu/cyklu kształcenia na Ekonomii II stopnia.
 2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Ekonomi II stopnia. Zadanie ma służyć organizacji zajęć adaptacyjnych dla studentów.
 3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w j. angielskim.

Projekt przewiduje również w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Działania będą wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesi. po zakończeniu kształcenia w ramach projektu realizowanym przez Biuro Karier – 2 moduły wprowadzające do obowiązkowych praktyk zawodowych i modułów z przedsiębiorczości.

Grupy docelowe

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Ekonomia II stopnia w WSEI w Lublinie

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 • niepełnosprawność (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt – preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Skip to content