Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Okres realizacji

01.04.2017 - 31.03.2021

Wysokość dofinansowania

2 903 410,75 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 816 306,75 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (40K/10M) Studentów kierunku Pielęgniarstwo w WSEI w Lublinie do 31.03.2021 r.

Planowane działania

 1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.
  • Ukierunkowanie programu na studenta.
  • Internacjonalizacja treści programu
  • Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania.
  • Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania: wykorzystywanie narzędzi on-line, podręczników i skryptów z międzynarodowych źródeł, zapraszanie zagranicznych wykładowców z doświadczeniem międzynarodowym.
  • Internacjonalizacja strategii oceniania.
  • Realizacja pełnego programu zawierającego elementy od 1 do 5.
 2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Pielęgniarstwa.
 3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego w j. angielskim.

Dodatkowo w ramach projektu będą realizowane zajęcia szkoły letniej i elementy programu przygotowujące cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia powiązane z 12 miesięcznym monitorowaniem cudzoziemców po zakończeniu udziału w projekcie i kształcenia w projekcie, realizowane przez Biuro karier.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do 50 st.(M-10/K-40) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców – 30 Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na st. stacjonarnych Pielęgniarstwo I stopnia międzynarodowego programu kształcenia prowadzonego w całości w j. angielskim.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 • niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki oraz odbycie praktyki (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt – preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą studiujących oraz sfeminizowanie zawodu),
 • odpowiedni poziom motywacji (kryterium weryfikowane na podstawie ankiety wypełnianej przez studenta) (max 3 pkt.)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Skip to content