Międzynarodowy program kształcenia uwzględniający nowe trendy światowe na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych w języku angielskim w WSEI w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia uwzględniający nowe trendy światowe na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych w języku angielskim w WSEI w Lublinie

Okres realizacji

01.04.2017 - 30.09.2020

Wysokość dofinansowania

2 298 273,85 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 229 322,85 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Zarządzanie I stopnia stacjonarne w WSEI w Lublinie do 3.09.2020 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • realizację międzynarodowego programu kształcenia w j. angielskim na kierunku Zarządzanie I stop. stac. skierowanego do St. z Polski i cudzoziemców,
 • organizację w Polsce międzynarodowej szkoły letniej w której uczestniczyć będą cudzoziemcy i studenci z Polski,
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zaj. na Zarządzaniu w WSEI

Planowane działania

 1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku Zarządzanie prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców – będzie przebiegać w 5 et:
  • Ukierunkowanie programu na studenta
  • Internacjonalizacja treści programu
  • Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania
  • Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania
  • Internacjonalizacja strategii oceniania
  • Po realizacji pkt. 1 do 5 – realizacja pełnego programu kształcenia
 2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Zarządzania I stopnia.
 3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonego w j. angielskim.

Biuro karier będzie prowadziło zadania mające na celu wypracowanie trwałych rozwiązań mających na celu zachęcania obcokrajowców do pozostania w kraju.

Projekt przewiduje w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do 50 st.(M-23/K-27) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców – 32. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na st. stacjonarnych kierunku Zarządzanie I stopnia międzynarodowego programu kształcenia prowadzonego w całości w j. angielskim

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 • niepełnosprawność- (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt ),

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Skip to content