Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap II

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap II

Okres realizacji

01.04.2019 - 31.12.2023

Wysokość dofinansowania

10 978 020,90 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

10 648 678,90 PLN

Cel projektu

Wzrost potencjału naukowo – badawczego Uczelni, poprawa efektywności zasobów ludzkich funkcjonowania i zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji studentów WSEI, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych Uczelni i podniesienie kompetencji jej kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej do IV.2023 r. jako kontynuacja rozpoczętej ewaluacji.

Planowane działania

 • Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią mające charakter długofalowej strategii zmierzającej do uzyskania statusu Akademii.
 • Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na kierunku Ekonomia I° i II° do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne.
 • Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na kierunku Transport I° i II° do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.
 • Zintegrowany System Planowania i Zarządzania Programami Praktyk i Staży dla Studentów w WSEI w Lublinie.
 • Akademię kompetencji Studentów.
 • Strategiczne Zarządzanie Uczelnią – nowa jakość w obszarze badań i dydaktyki.

Grupy docelowe

 • Studenci zmodyfikowanego kierunku Ekonomia I i II stopnia,
 • Studenci zmodyfikowanego kierunku Transport I i II stopnia,
 • Studenci uczestniczący w wysokiej jakości stażach,
 • Studenci uczestniczący w module podnoszenia kompetencji,
 • Kadra dydaktyczna i zarządzająca i administracyjna WSEI,
 • Podmiot: WSEI w Lublinie – wdrażająca informatyczny system zarządzania uczelnią, realizująca działania mające na celu podniesienie kompetencje kadry, dostosowująca program kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz działania restrukturyzacyjne.
Skip to content