Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Dorosłych

Fresh-up Economics

Okres realizacji

01.11.2019 - 31.10.2021

Cel projektu

Przygotowanie informacji i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli do samokształcenia (Edu-kit), które mają im pomóc w zdobyciu kompetencji w zakresie promowania uczenia się społeczno-ekonomicznego w ich szkołach. Projekt ma na celu również połączenie środowiska ekonomistów i nauczycieli (osób dorosłych), dzięki opracowaniu platformy edukacyjnej o zasięgu europejskim na której zostaną umieszczone materiały pomagające w przezwyciężeniu strachu przed ekonomią.

Opracowane w ramach projektu materiały zapewnią nauczycielom możliwość dialogu oraz wieloaspektowości poprzez:

 1. podejście mikroekonomiczne i makroekonomiczne,
 2. porównanie różnych szkół ekonomicznych (neoklasyczne, keynesizm, inne),
 3. społeczne, etyczne i polityczne wpływy w kształtowaniu i myśleniu ekonomicznym.

Projekt ma również na celu wspieranie europejskiego wymiaru ekonomii, międzykulturowości poprzez wymianę informacji w międzynarodowym partnerstwie 7 krajów

Planowane działania

 1. Stworzenie wielojęzykowej platformy internetowej Edu-kit jako curriculum samodzielnego kształcenia dla nauczycieli dorosłych w zakresie edukacji społeczno-ekonomicznej w Europie, na którą składają się:
  1. informacje i dyskusja na różne tematy gospodarcze,
  2. inspiracje i narzędzia dydaktyczne do celów szkoleniowych,
  3. glosariusz podstawowych terminów ekonomicznych opisanych w odniesieniu do różnych podejść ekonomicznych.

Wszystkie materiały edukacyjne będą dostępne w 7 wersjach językowych partnerów projektu, z takich tematów jak:

  • Zmiany klimatu a ekonomia
  • Nierówność, sprawiedliwość i różnorodność: nierówności w obrębie krajów i pomiędzy nimi (UE)
  • Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet poprzez edukację przedsiębiorczości
  • Feministyczna ekonomia
  • Początki pieniądza i długu
  • Jak uzyskać finansowanie przedsiębiorstw: różnica między wartością dla interesariuszy i akcjonariuszy w Europie
  • Unia euro
  • Dobro publiczne i opieka społeczna
  • Wzrost gospodarczy, podstawa gospodarki rynkowej
  • Dług w gospodarce a przypadek kryzysu zadłużenia w Irlandii: wyzwania i rozwiązania
  • Wpływ unikania podatków
  • Perspektywy na przyszłość Europy: konkurencja czy współpraca?
  • Migracja i gospodarka: czy migranci odbierają pracę innym?
  • Strategie ekonomiczne „zarządzania” kryzysem: programy oszczędnościowe czy rządowe programy inwestycyjne?
  • Wprowadzenie do szkół ekonomicznych: paradygmat neoklasyczny, keynesizm, post keynesowski, monetaryzm itp
 1. Stworzenie materiałów edukacyjnych (prezentacji Power Point projektu, filmów, materiałów pisemnych) dostarczonych przez każdego z partnerów.
 2. Stworzenie wielojęzycznej strony internetowej projektu do celów upowszechniania i informowania o celach i założeniach projektu, partnerach, edukacji ekonomicznej itp.
 3. Organizacja wydarzeń mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu przez organizacje partnerskie.
 4. Stworzenie publikacji, zawierającej wszystkie artykuły w jednym pliku PDF, którą będzie można bezpłatnie pobrać i z niej korzystać.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli osób dorosłych (nauczycieli, trenerów, doradców). Pośrednią grupę docelową stanowią dorośli uczący się w wieku 18+ na wszystkich poziomach nauczania.

Partnerzy projektu

 • Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. (Niemcy) – Lider Projektu
 • AVITEUM s.r.o. (Czechy)
 • MITTETULUNDUSUHING PEIPSI KOOSTOO KESKUS (Estonia)
 • WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (Polska)
 • ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo (Hiszpania)
 • WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN (Austria)
 • Financial Justice Ireland (Irlandia)

Media

Strona projektu: http://economic-literacy.eu

Platforma e-learningowa: https://lp.economic-literacy.eu/

Skip to content