Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Debt watch

Okres realizacji

01.01.2017 - 28.12.2018

Wysokość dofinansowania

814 853,32 PLN

Wysokość dofinansowania z MNiSW

764 853,32 PLN

Cel projektu

Bazujący na skoncentrowanej, istotnej społecznie i gospodarczo tematyce badawczej (debt literacy) pilotaż kompleksu rozwiązań ukierunkowanych na znaczące podniesienie skali, poziomu i jakości badań naukowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w dziedzinie ekonomii i zarządzania prowadzonych na Wydziale Administracji i Ekonomii (WAiE) WSEI w Lublinie w ramach nowopowstałej Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Długiem oraz na aktywne włączenie w tę aktywność zewnętrznych interesariuszy oraz dzielenie się wynikami badań z szeroką grupą odbiorców, dla której mają one fundamentalne znaczenie, przy czym dzielenie się będzie przebiegać także poprzez edukację.

 • Powołanie jednostki naukowej Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Długiem
 • Powołanie minimum czterech interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów badawczych
 • Przeprowadzenie minimum czterech pionierskich projektów badawczych poświęconych:
  • Gender gap puzzle in debt literacy. Why women are less debt litterate than men?
  • From debt literacy to financial market participation or conversely? The causality dillema.
  • Predatory lending and public attitudes towards lending entities. Consequences for prospects before lending industry.
  • How to avoid debt fragility. Does it make sense to apply financial taining to children?
 • Pozyskanie od otoczenia gospodarczego katalogu problemów badawczych
 • Przygotowanie publikacji naukowych
 • Opracowanie i wykonanie infografik w zrozumiały sposób streszczających kluczowe wyniki badań
 • Przygotowanie tekstów popularyzatorskich do mediów
 • Przygotowanie wpisów na bloga
 • Rozbudowa funkcjonalności serwisu www.mrso.pl
 • Wykonanie dwóch edugrafik

Produkty projektu

 1. Powołanie do życia nowej jednostki naukowej działającej na WAiE WSEI w Lublinie, pod nazwą Pracownia Badań nad Długiem „Debt Watch”. Liczba: 1
 2. Powołanie do życia minimum czterech interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych, międzynarodowych zespołów badawczych, działających przy Pracowni, które w ramach projektu podejmą minimum cztery projekty badawcze (każdy zespół po jednym) w ramach obszaru wiodącego dla Pracowni (debt literacy). Zespół badawczy powinien liczyć co najmniej czterech członków, reprezentujących co najmniej trzy różne dziedziny naukowe, z przynajmniej dwóch różnych instytucji naukowo-badawczych (uczelni, instytutów), w skład którego wchodzą naukowcy z przynajmniej dwóch krajów. Obligatoryjnie w ramach zespołu powinna zaleźć się osoba rozpoczynająca karierę naukową o statusie doktoranta, w wieku poniżej 30 lat. Liczba zespołów: minimum 4. Liczba członków zespołów: minimum 16.
 3. Przeprowadzenie minimum czterech projektów badawczych w ramach obszaru wiodącego dla Pracowni (debt literacy):
  • Gender gap puzzle in debt literacy. Why women are less debt litterate than men?
  • From debt literacy to financial market participation or conversely? The causality dillema.
  • Predatory lending and public attitudes towards lending entities. Consequences for prospects before lending industry.
  • How to avoid debt fragility. Does it make sense to apply financial training to children?
 4. Pozyskanie katalogu (listy) problemów badawczych od zainteresowanych ich efektami podmiotów otoczenia gospodarczego. Skatalogowane problemy badawcze mają zostać podjęte w ramach badań przewidzianych do realizacji w projekcie.
 5. Przygotowanie przynajmniej dziesięciu publikacji wyłącznie w j. angielskim opartych o wyniki przeprowadzonych badań i złożenie ich do druku w czasopismach naukowych objętych klasyfikacją MNiSW przynajmniej z listy B, o liczbie punktów za publikację wynoszącej co najmniej 14, przy czym wszystkie propozycje tekstów w pierwszym podejściu powinny być złożone do publikacji w czasopismach z listy A, a dopiero po ich odrzuceniu w drugim podejściu w czasopismach z listy B z liczbą punktów nie niższą niż 14. Z uwagi na wydłużony czas procesu decyzyjnego, wydawniczego, recenzyjnego w niektórych czasopismach, mogący wykraczać poza ramy czasowe projektu, realizacja tego produktu będzie oceniana na podstawie potwierdzenia przyjęcia danej publikacji do druku wydanego przez redakcję danego czasopisma. Wszystkie teksty będą na bieżąco prezentowane w serwisach akademickich, takich jak ResearchGate, Academia.edu, czy papers.ssrn.com. Liczba publikacji przyjętych do druku: minimum 10. Liczba punktów za publikacje zgodnie z klasyfikacją MNiSW: minimum 140.
 6. Opracowanie koncepcyjne i wykonanie 10 infografik streszczających kluczowe wyniki badania w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela i pokazujący ich konsekwencje dla niego. Infografiki powinny być przygotowane w sposób umożliwiający ich łatwe wykorzystanie przez media (np. w postaci widgetów, wykresów, szybkie umieszczanie w mediach społecznościowcyh). Liczba infografik: 10.
 7. Przygotowanie przynajmniej 10 tekstów popularyzatorskich, bazujących na wynikach przeprowadzonych badań i ich umieszczenie w mediach o zasięgu ogólnokrajowym
  i europejskim (tradycyjnych wydaniach prasowych, bądź internetowych).
 8. Przygotowanie co najmniej 10 wpisów na blogu dyskusja.biz lub innym równoważnym opracowanych na podstawie uzyskanych wyników badań.
 9. Rozbudowanie serwisu www.mrso.pl o pięć nowych funkcjonalności umożliwiających:
 10. Opracowanie koncepcyjne i wykonanie dwóch edugrafik.
Skip to content