Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Data science w finansach

Okres realizacji

01.06.2017 - 30.09.2020

Wysokość dofinansowania

235 737,50 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

198 679,57 PLN

Cel projektu

Celem projektu „Data science w finansach – dostosowanie kierunku Finanse i Rachunkowość WSEI w Lublinie do potrzeb społeczno-gospodarczych i RSI woj. lubelskiego” jest dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych programu kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość WSEI w Lublinie oraz włączenie pracodawców w jego realizację do 09.2020 r. Projekt obejmuje swoim zakresem: działania włączające pracodawców w przygotowanie programu i jego realizację w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze.

Planowane działania

Opracowanie przez zespół dydaktyków i pracodawców nowo utworzonej na potrzeby gospodarki specjalności, Dydaktyka i działania wynikające z zaangażowania pracodawców w realizację projektu. Włączenie pracodawców do procesu dydaktycznego pozwoli udoskonalić programy kształcenia i podniesie atrakcyjność kierunku. Oferta kształcenia będzie dostosowana do wymogów rynku pracy.

Projekt jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji woj. lubelskiego. Selektywny model rozwoju oparty jest na inteligentnych specjalizacjach rozumianych jako rozwój tych obszarów działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, które wzmacniają endogeniczne potencjały rozwojowe regionu. Jedną z nich jest informatyka. Jest to tzw. specjalizacja wspomagająca. Data science, data mining, analiza big data oraz business intelligence to kompetencje przynależne dziedzinie informatyki, dla uzyskania dodatkowej wartości praktycznej i aplikacyjnej w ramach projektu skonfrontowane z obszarem nauk społecznych i finansami przedsiębiorstwa.

Wypracowane i wdrożone modyfikacje i wynikające z nich działania będą kontynuowane w programie kierunku po zakończeniu realizacji projektu.

Wykorzystywane  będą, wypracowane przy udziale zewnętrznych przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, narzędzia, procedury, programy, sylabusy, dokumenty. Program kształcenia będzie realizowany we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w oparciu o wypracowane w projekcie zasady.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do 45 st.(M-17/K-28). z nowego naboru 2017/2018, obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach I st. Kierunku Finanse i rachunkowość st. niestacjonarnych kierunku Finanse i rachunkowość I st. na nowoutworzonej specjalności: Data science w finansach.

Kryteria rekrutacyjne:

Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia),

  • kompletność dokumentów rekrutacyjnych,
  • spełnione wymagania formalne umożliwiające rozpoczęcie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość

Kryteria merytoryczne (max 6pkt)

  • niepełnosprawność (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+1pkt – preferowane będą kobiety)
  • odpowiedni poziom wiedzy (kryterium weryfikowane na podstawie ocen świadectwa dojrzałości) (max 3 pkt.).

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń.

Skip to content