Ciekawi siebie – ciekawi świata

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Ciekawi siebie – ciekawi świata

Okres realizacji

01.09.2018 - 30.06.2020

Wysokość dofinansowania

410 471,50 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

356 645,57 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój oferty WSEI w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 360 uczniów (160 dziewcząt/200 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Lubartów, Konopnica, Jabłonna, Szkołą Podstawową w Kraśniku oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

  • zidentyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień 360 uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VI, w wieku 9-12 lat w oparciu o koncepcję Gardnera,
  • podniesienie kompetencji wspierających rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy u 80% uczniów objętych działaniami projektu do czerwca 2020 roku,
  • podniesienie kompetencji 80% z pośród 100 (80 kobiet, 20 mężczyzn) rodziców uczniów w zakresie identyfikacji uzdolnień dziecka i wspierania jego rozwoju w oparciu o zasoby i mocne strony. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom do czerwca 2020 roku

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację:

1. Programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień złożonego z 4 bloków tematycznych i 1 utrwalającego nabyte kompetencje w blokach 1-4 dla Uczniów w wieku 9-12 lat, klas 4-6,
2. Zajęć dydaktycznych dla 100 rodziców Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów
3. Uruchomienie platformy e-learningowej dedykowanej działania skierowanym do uczniów i rodziców
4. Współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego Organem prowadzącym i Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie tj. we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji stanowiących gwarancję trwałości rezultatów

Planowane działania

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej 3 ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wnioskodawca w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

Grupy docelowe

Działaniami zostaną objęci Uczniowie klas IV-VI (9-12 lat), w 2 edycjach po 180 Uczniów = 360 Uczniów (160 dziewcząt/ 200 chłopców) i po 50 Rodziców w edycji = 100 (80 kobiet /20 mężczyzn).

Rezultaty projektu

Skip to content