Budowanie inteligentnych specjalizacji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Budowanie inteligentnych specjalizacji

Okres realizacji

01.06.2017 - 30.09.2020

Wysokość dofinansowania

449 300,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

435 820,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i realizacja nowego programu kształcenia na kier. psychologia I stopnia (profil ogólnoakademickim), przygotowującej do pracy i ról w instytucjach, firmach, działach z zakresu psychologii – jako specjalistów w ramach działań zgodnie z potrzebami określonymi w RSI woj. lubelskiego i sytuacji na rynku pracy.

Planowane działania

Działania włączające pracodawców w przygotowanie programu i jego realizację w odpowiedzi na potrzeby społ.-gosp. Projekt przewiduje realizację na kierunku Psychologia nowego programu kształcenia przygotowującego do pracy i ról w instytucjach, firmach, działach z zakresu psychologii – jako specjalistów w ramach działań zgodnie z potrzebami określonymi w RSI woj. lubelskiego i sytuacji na rynku pracy, poprzez:

  • Włączenie pracodawców realizację nowego programu kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Psychologia, do potrzeb społeczno – gospodarczych woj. lubelskiego i RSI.
  • Realizację nowego programu kształcenia na kier. Psychologia I stopnia.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Opracowanie przez Zespół pracodawców i dydaktyków udoskonalonego programu kształcenia zgodnego z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego i RSI woj. lubelskiego dla kierunku Psychologia studia I stopnia, o profilu ogólno akademickim.
  2. Realizacja dydaktyki dzięki włączeniu w ten proces przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego na nowoutworzonym kierunku.

Grupy docelowe

Uczestnikami projektu będzie 50 (37K/13M) studentów/tek studiów I stopnia kierunku Psychologia objętego działaniami (20 st stacjonarnych, 30st niestacjonarnych).

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane oraz Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria dodatkowe:

  • niepełnosprawność (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+2pkt – preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń.

 

Skip to content