Finansowy język płci. Alfabetyzm i zachowania finansowe kobiet i mężczyzn a język domeny finansów

Projekt badawczy, który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-22

Finansowy język płci. Alfabetyzm i zachowania finansowe kobiet i mężczyzn a język domeny finansów

Okres realizacji

22.05.2022 - 30.06.2025

Wysokość dofinansowania

441 945,00 PLN

Cel projektu

Celem naukowym projektu jest zbadanie językowych podstaw mechanizmu i zaproponowanie bezstronnych pod względem płci miar wiedzy finansowej i zachowań finansowych.

Planowane działania

  1. Etap pierwszy – Jego celem będzie zebranie materiału niezbędnego do opracowania instrumentów pomiarowych (alfabetyzm i zachowania finansowe) oraz materiału edukacyjnego.
  2. W drugim etapie zaprojektowane i wstępnie przetestowane zostaną instrumenty do pomiaru alfabetyzmu i zachowań finansowych.
  3. W trzecim etapie zostanie zaprojektowany krótki materiał edukacyjny. Zarówno on, jak i instrumenty pomiarowe zostaną zaprojektowane w trzech wersjach: jedna będzie wykorzystywać język zapożyczony od kobiet, druga od mężczyzn, natomiast trzecia będzie niezdeterminowana językowo ze względu na płeć.
  4. W czwartym etapie badania do próby reprezentatywnej dla populacji dorosłych Polaków trafi kwestionariusz mający na celu zebranie danych na temat ich alfabetyzmu i zachowań finansowych. Trzy językowe wersje kwestionariusza (język specyficzny dla kobiet, mężczyzn i niezdeterminowany ze względu na płeć) będą losowo przydzielane respondentom.
  5. W piątym etapie respondenci losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej zostaną wyeksponowani na oddziaływanie edukacyjne (z losowaną językową wersją edukacji), po którym cała próba (obejmująca zarówno grupę eksperymentalną, jak i kontrolną) zostanie po raz drugi poddana ocenie alfabetyzmu i zachowań finansowych.
  6. W szóstym etapie kwestionariusz badający alfabetyzm i zachowania finansowe trafi do respondentów po raz trzeci, przy czym respondenci z grupy kontrolnej zostaną objęci edukacją finansową bezpośrednio po tej trzeciej fali badania kwestionariuszowego.
  7. W siódmym etapie dane zebrane za pomocą kwestionariusza zostaną przetworzone za pomocą odpowiednich narzędzi statystycznych i ekonometrycznych (badanie ilościowe) w celu zbadania roli języka zarówno w zakresie wiedzy finansowej, jak i zachowania, w szczególności w kontekście płci, a także różnicy między umiejętnością czytania i pisania a zachowaniem.
  8. Ósmy etap to badanie ilościowe, przetwarzające za pomocą metod statystycznych i modeli ekonometrycznych dane zebrane dzięki kwestionariuszowi.

Rezultaty projektu

Trzy artykuły naukowe podsumowujące wyniki projektu

Kontakt

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Tel. 081 749 32 49

Skip to content