dr n. med. i n. o zdr. Andrzej Tytuła

dr n. med. i n. o zdr.

Andrzej

Tytuła

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-8140-9953

dr n. med. i n. o zdr.

Andrzej

Tytuła

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-8140-9953

Profil zawodowy

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VIII Kadencji (2023-2027), Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie VI (2011-2015) i VII (2015-2023) kadencji. Absolwent Liceum Medycznego
w Lublinie, które ukończył w 1993 roku. Swoją pracę zawodową rozpoczął na stanowisku pielęgniarza na Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Przez okres dwóch kolejnych kadencji IV i V, tj. lata 2003 - 2011 pełnił funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Nauczyciel akademicki.
Zaangażowany w proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, który zaowocował
w 2001 roku. uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki, w 2004 roku. ukończeniem studiów wyższych na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii UMCS w Lublinie i uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki specjalnej, w 2008 roku. ukończeniem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
w Lublinie w zakresie Administracji i zarządzania w służbie zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydziału Nauk o Zdrowiu, który ukończył w 2013 roku, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa z oceną celującą, a następnie tytuł magistra pielęgniarstwa
w 2015 roku. Uczestnik wielu szkoleń i kursów o tematyce medycznej, prawnej i społecznej. Autor i współautor publikacji naukowych w wysoko punktowanych czasopismach.
Od 2007 roku członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Ponadto był członkiem Komisji i zespołów problemowych działających przy NRPiP, w latach 2011-2015 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. promocji zawodów oraz Komisji budżetowej, a od 2015 roku był przewodniczącym Komisji ds. warunków pracy
i płacy. Członek Rady Społecznej SPSK 4 w Lublinie, MSWiA w Lublinie,
I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz VI Szpitala Wojskowego w Dęblinie. Członek Wydziałowego zespołu ds. programów studiów na kadencję 2020-2024, a także członek Komisji ds. prac dyplomowych oraz ich wyróżniania na kadencję 2020-2024 Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego.
Dr Andrzej Tytuła za swoją pracę społeczną został odznaczony w 1997 roku odznaką IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża, Złotą odznaką „Za Zasługi dla Samorządu”, odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, w roku 2020 odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej - Brązowym Krzyżem Zasługi.

Profil naukowy

Dr Andrzej Tytuła od 1995 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma zawodowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, początkowo wydawanego pod nazwą „Biuletyn”, a od 2001 do 2023 roku pod nazwą „Nasz Głos". Dr Andrzej Tytuła jest również współredaktorem ogólnopolskiego czasopisma zawodowego „Magazyn Pielęgniarki
i Położnej", a od 2010 do 2023 roku członkiem Rady programowej Magazynu, a od 2023 roku członkiem Kolegium redakcyjnego. Redaktor wydanych przez OIPiP w Lublinie pozycji książkowych, takich jak: „Poezja i życie” autorstwa Krystyny Świrniak - Mateuszuk (2002), „Pielęgniarka w Kraju Miliona Słoni – Daleki Wschód” autorstwa Anny Ginalskiej (2015) oraz „Stanisława Leszczyńska więźniarka Oświęcimia (Auschwitz-Birkenau)” autorstwa
Zofii Szyszkowskiej - Furtak (2019).

Skip to content