dr

Marta

Markiewicz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

dr

Marta

Markiewicz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Od 2009 roku nauczycielka w Szkole Podstawowej w Lublinie.
Od 2022 roku adiunkt na Wydziale Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI.
Ukończone studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie w oświacie.

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z :
- funkcjonowaniem rodziny, jej problemami oraz przemianami,
- opieką nad dziećmi w rodzinie jak i poza nią,
- funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych form pieczy zastępczej,
- uwarunkowaniami procesu wychowania,
- teorią i praktyką pedagogicznego kształcenia nauczycieli,
- rozwojem osobistym i zawodowym nauczycieli
- pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole i przedszkolu,
- diagnozą pedagogiczną

Doświadczenie dydaktyczne

Wieloletni nauczyciel w szkole podstawowej. Pracowała również jako nauczyciel przedszkola. Odbyła roczny staż w Wydziale Oświaty i Wychowania UM Lublin. Indywidualnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w zakresie pomocy dydaktycznej na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Opiekun stażu/mentor nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Promotor prac magisterskich.

Skip to content