dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Zbigniew B.

Gaś

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-5451-5179

dr hab., prof. Akademii WSEI

Zbigniew B.

Gaś

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-5451-5179

Profil zawodowy

Jest krajowym ekspertem i konsultantem ds. profilaktyki w:
• Ministerstwie Edukacji i Nauki (m.in. opracowanie autorskiej koncepcji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – kształtującą systemowe rozwiązania profilaktyczne w Polsce),
• Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii (m. in. autorstwo licznych programów profilaktycznych i wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i młodzieży, rekomendowanych i wdrażanych przez ostatnie 30 lat w Polsce (m. in. Program Aktywizacji Profesjonalnej”, „Program Rówieśniczych Doradców”, „Program aktywizacji Samorządu uczniowskiego”, „Młodzieżowy Program Adaptacyjny”, „Program RE-start)
• Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m. in. ekspertyzy będące podstawą tworzenia rocznych i wieloletnich programów działań profilaktycznych), a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zbigniew B. Gaś przez cały okres pracy zawodowej zajmuje się również praktyką psychologiczną (praca w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, autorskiej Poradni Młodzieżowej w Lublinie oraz Ośrodku Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę” w Lublinie).
Za swoją wszechstronną działalność naukowo-dydaktyczną oraz pomocową w praktyce psychologicznej odznaczony został m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Profil naukowy

Dr hab. prof. Akademii WSEI Zbigniew B. Gaś w zawodzie nauczyciela akademickiego przepracował ponad 40 lat. Aktualnie jest profesorem Wydziału Nauk o Człowieku w Akademii WSEI w Lublinie. Należy on do czołowych pracowników naukowych w dziedzinie psychologii w naszym kraju, Dotychczas wypromował 13 doktorów oraz opracował 17 monografii naukowych. Jest autorem ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych, a także pod jego redakcją powstało 20 prac zbiorowych. Uczestniczy w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych i popularnonaukowych (m. in. Przegląd Psychologiczny, Remedium)
Jest twórcą Lubelskiej Szkoły Psychoprofilaktyki integrującej działania badawcze, innowacyjne rozwiązania koncepcyjne oraz zróżnicowane przedsięwzięcia aplikacyjne.
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

  • funkcjonalność/dysfunkcjonalność dzieci, młodzieży i młodych dorosłych: uwarunkowania, przejawy, korekta (pomoc indywidualna i konsultacje);
  • dylematy rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości (pomoc indywidualna i konsultacje)
  • diagnoza zapotrzebowania na działania profilaktyczne;
  • ocena skuteczności działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży dysfunkcjonalnej;
  • psychospołeczne uwarunkowania przemocy w rodzinie i w grupie rówieśniczej.

Doświadczenie dydaktyczne

Jest autorem wielu działań na rzecz rozwoju dydaktyki. Opracował ostateczne autorskie programy kształcenia na kierunku psychologia (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Jego autorskie koncepcje kształcenia uzyskały pełną akceptację Polskiej Komisji Akredytacyjnej i MEiN, a program jednolitych studiów na kierunku psychologia uzyskał europejską akredytację EUROPSY.
Opracował także programy kształcenia specjalnościowego: monitorował proces wdrażania programu kształcenia; zainicjował współpracę z innymi ośrodkami kształcenia psychologów w Polsce, co z kolei zaowocowało organizacją w Akademii WSEI cyklów: „Wykłady Mistrzów”; „Seminaria z Mistrzem” prowadzonych przez najwybitniejszym polskich psychologów z PAN, UH-SWSP, KUL, JPII, UWr, UKSW czy UJ.
Jest inicjatorem i od 15 lat organizatorem cyklu konferencji naukowych nt. „Problemy współczesnej profilaktyki”, których efekty kształtują obraz i działania polskiej psychoprofilaktyki. Dzięki jego zaangażowaniu wdrażane są w Akademii WSEI różnorodne przedsięwzięcia pomocowe i szkoleniowe (na rzecz studentów i pracowników Akademii WSEI oraz lokalnego środowiska).

Skip to content