dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz

dr hab. n. med., prof. Akademii WSEI

Mirosław J.

Jarosz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-8163-3437

dr hab. n. med., prof. Akademii WSEI

Mirosław J.

Jarosz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-8163-3437

Profil zawodowy

Ekspert w zakresie zdrowia publicznego (specjalizacja - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, 2004), administracji ochrony zdrowia (studia podyplomowe - Georgetown University, Washington DC, USA: 1997), badania usług zdrowotnych (studia podyplomowe - George Washington University, Washington DC, USA, 1997), zarządzanie w ochronie Zdrowia (studia podyplomowe- Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, Holandia, 1990).

Pracował na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych w: 1) Akademii Medycznej w Lublinie: jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i Klinice Neurologii (1982 – 1987) następnie jako adiunkt i kierownik w Zakładzie Metod Informatycznych i Epidemiologicznych (2004-2011); 2) Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie jako adiunkt w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (1987 – 2008), a następnie jako profesor w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki (2011- 2023); 3) Lubelskiej Akademii WSEI na Wydziale Nauk o Człowieku (od 2008).

Pełnił liczne funkcje kierownicze i organizacyjne, między innymi: dyrektor Instytutu Medycy w Lublinie (1991-1994); prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2004-2011); dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie (2011-2013), rektor WSEI w Lublinie (2013-2019 i 2021-2023).

Pracował także w instytucjach publicznych: 1) Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – główny specjalista (1991); 2) Wojewódzki Ośrodek Informatyki, Terenowy Bank Danych, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - główny specjalista (2001-2002).

Pełnił funkcje w instytucjach społecznych, między innymi: 1) członek założyciel i wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992-1996); 2) członek Rady Naukowej przy Prezesie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (1993-1994); 3) przewodniczący Komisji Prewencji i Rehabilitacji Rady Ubezpieczania Społecznego Rolników II Kadencji (1994-1997); 4) członek zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia (1994); 5) członek zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (2002-2005); Członek Rady Naukowej IMW w Lublinie (2017-2021); 7) Członek Komisji Bioetycznej przy IMW w Lublinie (od 2017).

Profil naukowy

Główne zainteresowania badawcze to metody gromadzenia i analizowania danych dla oceny stanu zdrowia i organizacji opieki medycznej z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a także zawodowa komunikacja interpersonalna profesjonalistów medycznych i zdrowotnych.

Jest współautorem koncepcji systemu rejestrowania usług medycznych (RUM) oraz autorem oryginalnej metody klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki z wykorzystaniem danych o zarejestrowanych usługach medycznych.

Autor lub współautor ponad 230 publikacji z zakresu anatomii, neurologii, informatyki medycznej, higieny i epidemiologii, zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia oraz zawodowej komunikacji interpersonalnej profesjonalistów medycznych.

Inicjator interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego - Bezbronność Człowieka Wobec Systemu (2008) oraz przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi, które zaowocowały międzynarodowymi konferencjami i seminariami, a w tym: „Dobre praktyki w organizacji systemu opieki socjalnej – doświadczenia polskie i brytyjskie” (2009); „Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa (2011).

Kierownik projektu badawczo-wdrożeniowego „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (2010-2013) realizowanego przez Instytut Medycyn Wsi w Lublinie w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Inicjator i kierownik projektów badawczych realizowanych przez WSEI w Lublinie we współpracy z University of West of Scotland (Szkocja): 1) Family Health Nursing (FHN) in European Communities - (2010-2012) oraz 2) Improvement Science Training for European Healthcare Workers - ISTEW (2013-2015).

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma “AAEM - Annals of Agricultural and Environmental Medicine” od 1994; Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Zdrowie Publiczne” (2001-2010); Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Annales UMCS – Sectio D, Medicina” (2008-2011).

Członek Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (od ???). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (od 2012) oraz były członek oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Promotor 11 prac i recenzent 20 prac doktorskich oraz recenzent dorobku w 5 postępowaniach habilitacyjnych.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 40 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktorskie). Prowadził zajęcia z zakresu: anatomii prawidłowej człowieka, neurologii, statystki medycznej, informatyki medycznej, zdrowia publicznego, propedeutyki medycyny, biochemii i biofizyki, epidemiologii i polityki społecznej. Autor kursów e-learningowych z zakresu fizjologii i anatomii człowieka oraz statystyki medycznej.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za osiągniecia zawodowe i o organizacyjne, w tym miedzy innymi: 1) Złoty Krzyż Zasługi (2010), 2) Odznaka Honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2012); 3) Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015); 4) wielokrotne nagrody Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia w organizacyjne oraz wyróżnienie „Aurea Praxis” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (2014).

Skip to content